Uluslararası hukuk, İstanbul Sözleşmesi ve meşruiyetimiz

Türkiye’de LGBT yapıların 2003 yılında yaptığı ilk “Onur” Yürüyüşü’ne 30 kişi katılmıştı. 2014 yılında yapılan yürüyüşe ise 50 bin kişi katıldı. İstanbul’da başlayan yürüyüşler zamanla, Van, Diyarbakır, Mersin, Malatya, Ankara, Eskişehir vs. birçok şehre yayıldı.

Aynı yıllar arasında “aile kurumu” ise dramatik bir çözülme yaşadı. 2000 yılında 13 evliliğe karşılık bir boşanma gerçekleşirken, bu rakam 2018’e gelindiğinde 3,9 evliliğe karşılık bir boşanma şeklinde gerçekleşti.

Bu nasıl oldu?

Bu soruya ana hatlarıyla cevap vermeye çalışacağım.

*

Toplumsal cinsiyet ve LGBT’leştirme projesinin yedi ayağının olduğunu söyleyebiliriz. Bunları işlevleriyle birlikte kısaca tanıtalım:

1. Uluslararası Hukuk ve Buna Dayanarak Oluşturulan Ulusal Mevzuat: Halkın onayını devreden çıkarır, hukuki koruma verir.

2. Uluslararası ve Ulusal Sermaye: Fonlar, hibeler, krediler vb. yollarla ekonomik destek sağlar.

3. Üniversiteler ve Enstitüler: Tezler, kitaplar, projeler aracılığıyla akademik, bilimsel, felsefi destek sağlar.

4. STK’lar Şeklinde Örgütlenen Aktivist Yapılar: Toplumsal cinsiyet ve LGBT’leştirme projesine sivil görünüm verir. Lobi çalışmaları, örgütlenme ve dış merkezler adına denetleme ve raporlama faaliyetleri yapar. Türkiye’deki durumu takip eder; ILGA gibi çatı kurumlar aracılığıyla daha üst yapılarla ilişki kurar ve yürütür. Pek çoğu Avrupa ülkelerinin büyükelçilikleri ve konsoloslukları tarafından desteklenir.

5. Kamu Kurumları: Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim ve diğer kurumları kamusal varlık kazanmak amacıyla zorlama. Örneğin çok uzak olmayan bir gelecekte çocuklarınızın gay, lezbiyen ya da transseksüel öğretmenleri olacağından; LGBT bir aile hekiminizin olacağından ya da LGBT bir hakimin önüne çıkacağınızdan emin olabilirsiniz. Örnekler çoğaltılabilir.

6. Küresel ve Ulusal “Medya-Kültür-Sanat-Edebiyat” Çevreleri: Sınırsız propaganda, reklam ve model oluşturma.

7. Underground/Yeraltı İllegal Örgütlenmeler: Açık faaliyet yapmaya şimdilik cesaret edemeyen, legal yapıların açtığı kanallardan yararlanan kirli endüstri (uyuşturucu, fuhuş, pedofili, insan ticareti vb). Underground yapılar, STK gibi maskeler kullanarak yerin üstüne çıkabilmektedir.

Yedi katmanlı bu yapının Türkiye’de tam tekmil kurulduğunu söyleyebiliriz. En önemli maddeler olan ilk iki maddeyi anlatmaya ve yazının sonunda bu sürece direnme imkânımız olup olmadığına cevap vermeye çalışacağım.

*

Uluslararası hukuk (BM ve AB gibi yapıların oluşturduğu hukuk) Türkiye’deki iç mevzuatı biçimlendiriyor. Bunun en açık örneği Türkiye’deki ilk resmi STK olan KAOS GL’nin kuruluşudur. KAOS GL 2005 yılında kuruluş dilekçesini Ankara Valiliği’ne verdiğinde, valilik, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 56. maddesinde yer alan “Hukuka ve ahlaka aykırı dernek kurulamaz” hükmüne dayanarak kapatılması için Ankara Savcılığı’na başvurdu. Valiliğin başvurusuna Avrupa’dan anında tepki geldi. Avrupa Komisyonu, Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunarak, “Eşcinsellik insan haklarının çok önemli bir parçası. Valiliğin bu yaklaşımı kabul edilemez” dedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü de devreye girdi. Tepkilerin ardından, valiliğin başvurusunu reddeden savcılık KAOS GL’nin kuruluşunu onayladı. KAOS GL, kuruluş sürecinde Hollanda ve İngiltere büyükelçiliklerinin desteğini aldı.

Ankara’da KAOS GL kurulurken, hükümet ise Kızılay Meydanı’nda AB’ye üyelik için müzakere tarihi alınmasını kutluyordu.

Bu örnekte de görüleceği gibi, uluslararası yapılar LGBT örgütlere kuruldukları ülkelerde “meşru dayanak” oluşturmaktadır. Bundan tam 33 yıl önce, ABD’ye eşcinselliği yerleştirmenin 6 aşamalı stratejik planını yazan Erastes Pill ve Marshall Kirk, bu noktayı incelikle ele almakta ve şöyle demektedir: “Bizim kampanyamız eşcinsel pratikler için direkt destek istememeli, bunun yerine ayrımcılık karşıtı bir tema üstlenmelidir. İnançların özgürce ifade edilebilmesi hakkı, örgütlenme özgürlüğü, vatandaşların yasal hakları ve kanunların eşit ölçüde himayesi, bunların tamamı bizim kampanyamız vasıtasıyla akıllara getirilmelidir.”

ILGA (132 ülkede yapılanmış en büyük LGBT çatı örgüt; Türkiye’deki LGBT dernekler de bu yapı altındadır) tarafından hazırlanıp Türkçeye çevrilen “Etkili Bir LGBT Savunuculuğu İçin Altı Adım” başlıklı belge de aynı noktayı vurgulamaktadır: “Bu el kitabının hedef grubunu oluşturan devletler temel hukukî insan hakları anlaşmalarını kabul ettikleri için, bütün vatandaşlarının bu haklarını korumak, gözetmek ve güvence altına almakla yükümlüdürler. LGBTT bireylerin İnsan haklarının savunuculuğunun temeli işte bu noktada yatmaktadır.” Yani demek istiyor ki: “Rahat olabilirsiniz, vatandaşı olduğunuz devletlerden çekinmeyin, biz onları uluslararası hukukla terbiye ettik, bir şey yapamazlar.”

Burada önemli bir ayrıntıya dikkatinizi çekmek istiyorum. Diğer uluslararası belgeler daha dolaylı yönden LGBT’leri desteklerken İstanbul Sözleşmesi ilk defa “cinsel yönelim” ve “toplumsal cinsiyet kimliği” ifadelerine yer vererek LGBT propagandanın yasallığını tanımıştır. İstanbul Sözleşmesi’nin Anayasa’nın 90. maddesi gereği, yürürlüğe girdikten sonra hem iç kanunun hem de Anayasa’nın üstünde bir statüye kavuştuğunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla LGBT yapılar uluslararası hukuk aracılığıyla ulusal mevzuatın üstünde bir hukuki statüye kavuşmuş oluyor.

Uluslararası ve ulusal sermayenin LGBT yapılara desteğini hakkıyla yazmak ancak kapsamlı bir kitapla mümkün olabilir. Burada sadece KAOS GL’nin ve TASCO’nun (Technical Assitance for Civil Society Organizations)  hazırladığı fon rehberine atıf yapmakla yetinelim. KAOS GL’nin hazırladığı fon rehberinde Türkiye’deki LGBT yapıları destekleyen 79 adet ulusal ve uluslararası şirket, STK ve devlet yer almaktadır. TASCO’nun yayınladığı rehberde ise 100 civarında ulusal ve küresel şirket, devlet, STK yer almaktadır. Bunların arasında Clinton Vakfı, Açık Toplum (Soros) Vakfı, Ford Vakfı, ABD Büyükelçiliği, Fransa Büyükelçiliği, Avrupa Birliği gibi kurumlar var. Bu ülkeler ve şirketler Türkiye’de ve dünyada toplumsal cinsiyet ve LGBT propagandası için milyarlarca dolar para harcamaktadır. Burada KAOS GL’nin kurulmasından sonra üst üste iki yıl (2005 ve 2006’da) Dünya Bankası tarafından fonlandığını belirtmek önemlidir. Dünya Bankası’nın o dönemki başkanı Irak işgalinden tanıdığımız meşhur Siyonist Paul Wolfowitz idi. Dünya Bankası’nın bu yeni kurulmuş derneğe verdiği destek “fon”dan daha öte bir anlam taşımakta, “Arkanızda biz varız!” mesajını vermektedir. Süleyman Soylu’nun bundan birkaç ay önce, ABD’nin Ankara’daki LGBT derneklere 22 milyon dolar yardım yaptığına ilişkin açıklamasını da buna ekleyelim.

*

Bu tablo, Türkiye’nin ilk planda “ahlaki kaos” içine sürükleneceğini, sonrasında radikal bir ahlaki dönüşüm yaşanacağını göstermektedir. Bu dönüşümün sınırlarını bugün için tahmin etmemiz mümkün görünmüyor. Radikal ahlaki dönüşüm derken, (eğer direnemez isek) sadece Müslüman kimliğimizden değil, insanlığımızdan da çıkacağımız bir dönüşümden bahsediyorum. Çünkü Türkiye, sadece feminist ve LGBT hareketlerin değil, hayvan hakları ve robot haklarının da kuşatması altındadır.

Peki bu ahlaki saldırıya karşı direnebilir miyiz?

Bu soruya şu an için iyimser bir cevap vermek zor. Bunun en temel sebebi Türkiye’de Batı karşıtı söylemin kamusal bir belirleyiciliğinin ve hukukiliğinin olmamasıdır. Yukarıda da ifade ettiğim gibi, Türkiye’de feminist bir dernek, isterse 10 kişi üyesi olsun, kamusal/akademik/kültürel/hukuki alanda bütün dindar-muhafazakâr derneklerden daha dominant ve belirleyicidir. Hükümetin “aile” konusunda dindar çevrelerden ziyade feminist yapıları dikkate almasının sebebi budur. Bunun en açık örneği 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu’dur. Feminist dernekler o yıl bir kampanya yapmış ve teklif ettikleri 35 maddeyi geçirmişlerdir. TCK’dan “edeb, ırz, namus” gibi kavramlar çıkarılmış; evlilik içi tecavüz kavramı getirilmiştir. 2016’daki “erken evlilik mağdurlarına yönelik hazırlanan yasa tasarısının” feminist yapıların tepkileriyle geri çekilmesi de başka bir örnektir. Lütfen dikkat edin, bu derneklerin asıl gücü, toplumsal karşılığı olmasından değil, “uluslararası” kurumlar tarafından onay görmesinden gelmektedir. Türkiye, yine yukarıda ifade ettiğimiz gibi, kendi hukukunu, bilgisini üretememekte, Avro-Amerikan merkezli kurumlardan “hukuk ve bilgi” ithal etmektedir.

Dolayısıyla bu tablo bize şunu anlatıyor: Türkiye’de İslami kesimlerin meşruiyeti, kendilerine tanınan sivil alanla sınırlıdır. Bu sivil alanda yürütülen faaliyetler ve aktarılan bilgi (bu faaliyet ve bilginin niteliğini bir kenara bırakıyorum) müeyyide ve norm oluşturamadığı gibi, meşruiyetini uluslararası hukuktan alan söylem tarafından denetim altında tutulmakta ve istiskal edilmektedir.

Ne Türkiye ne de İslam coğrafyasının diğer ülkeleri küresel bir organizasyona dayanan bu ahlaki saldırıya karşı tek başına cevap veremez. Çünkü bu saldırı tek bir ülkeden gelmiyor. Şüphesiz kısa vadede her ülkenin kendi imkânlarını kullanarak yapabileceği şeyler var. İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmek ilk adımdır. Ama orantılı bir cevap verebilmek için uluslararası bir organizasyon kaçınılmaz. Bunun için de yerel sınırları aşan bir ufka, entelektüel bir kapasiteye, ahlaki bir duruşa, içsel çatışmaları yönetebilecek bir kabiliyete, en geniş anlamda birliğe ve gerçekçi sorunlarla ilgilenecek bir bilince ihtiyaç var.

Bunu yapmadığımız, yapamadığımız sürece dünyanın bir diğer ucuna yardım poşeti götürmekle övünür ama kiminle nasıl evleneceğimizin kurallarını Batı’dan ithal etmeye devam ederiz.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mücahit Gültekin - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Milli Gazete editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Milli Gazete değil haberi geçen ajanstır.

04

Birisi - Maalesef sosyal medyada milyonla takipçisi olan ve eşcinselliği meşru gösteren gayriahlaki ve yozlaştırıcı hesaplar var. STK'lardan önce tüm halka ve özellikle gençlere bu sapkın kişiler vasıtasıyla ulaşılıyor. Ne yazık ki çoğunluk da onların aptalca espri ve kahkahalarına katılıyor. Sonra başlarına bir şey geldiğinde ya da öldüklerinde "o da insan, yazık" oluyor. Düşman, her zaman savaş meydanında tankla, füzeyle gelmiyor. Ahlak bozmak da bir silahtır ve bu düşmanlığın hem aracı hem gayesidir. Dine düşmandır, aileye düşmandır. İnsan düşmanından kurtulduğuna üzülür mü? Evet, uluslararası sözlesmeler de bizi kuşatan ve kontrol altına almaya çalışan ve Allah'ın hukukunu karalamaya çalışan sözde modern hukuki mekanizmalar. Allah bizlere basiret açıklığı ve doğruyu yanlıştan ayırabilme kabiliyet versin.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Temmuz 09:26
03

Hasan Erhan - okuduğum en kapsamlı ve açıklayıcı yazı. tebrikler.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 20:23
02

Psikolog Hüseyin Kaçin - Son dönemde medya dünyasında sürekli olarak eşcinselliğin normalleştirilmesine yönelik çabalar gören gözlere aşikardır. Eşcinsel derneklerinin yoğun çabaları ile eşcinselliğin genetik olduğuna yönelik sözde bilimsel açıklamalar sık sık dile getirilmektedir. İnsan biyolojik, psikolojik ve sosyolojik süreçler yaşayan bir varlık olmasına rağmen eşcinsel örgütlerin sözde bilimsel metinlerinde eşcinsellik söz konusu olduğunda insan " biyolojik ve sosyolojik " bir varlık olarak tasarlanmaktadır.

Biyolojisi insanı eşcinsel yapmışsa, psikolojik süreçler yani anne babaların çocuk yetiştirme tutumları hiç dikkate alınmadan eşcinsel bireyin, sosyal hakları gündeme getirilerek yeni bir toplumsal kimlik yaratma çabaları sarfedilmektedir. Çocuklarının eşcinsel olduğunu öğrenen aileler sarsıcı bir gerçekle karşılaştıklarında yıkılmaktadırlar. Elleri kolları bağlanmış olarak büyük bir ızdırap içinde kendilerini çaresiz hissetmektedirler. Eşcinsel Terapi konusunda yeterli kuruluş ve yayın olmadığı için ilk adres olarak gidilecek kurum; genelde Eşcinsel dernekleri olmaktadır. Bu derneklerin kapısını çalan aileler bir acı gerçekle karşı karşıyadırlar. Buradaki sözde yetkili ve yetkin kişiler eşcinselliğin tedavisinin olmadığını ve bunun doğal bir yönelim olduğunu ifade etmektedirler. Moral yitimi yaşayan ailelere bu durumu kabullenmeleri önerilmektedir. Ülkemizde eşcinselliğin iyileştirilmesine yönelik kurumsal çalışmalar yapılmadığı için eşcinsellik git gide yaygınlaşmaktadır. Bir rakam vermek gerekirse bu sayı nüfusuzumuzun en az yüzde beş ile yüzde onu arasında bir sayı olarak düşünülmelidir. Türkiye'nin yüzleşmek zorunda olduğu ama bir o kadar da geç kalınmış bir sorundur eşcinsellik....

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İstanbul Sözleşmesi başlıkları altında son günlerde yaygın olarak konuşulan bu konunun özeti kadın-erkek eşitliği gibi görünse de cinsel yönelim yani aç parantez aslında eşcinsel bireylerin okul yada sosyal yaşamda haklarının savunulmasına yönelik çalışmalardır.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 23 Şubat 21:39
01

Ahmet YAHYA - Hocam Rabbim seni her türlü şerlerden muhafaza buyursun.Hayırlı ömürler lutfeylesin.

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 08:26


Şehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket EYT ve genel af çıkar mı?