'İkiz Yasalar'ın kabul edildiği Meclis oturumunun tutanakları...

İhanet yasası olarak bilinen ve 37 yıl boyunca imzalanmaktan kaçınılan 'ikiz yasalar'ın kabul edildiği Meclis çalışmasının tutanakları...

'İkiz Yasalar'ın kabul edildiği Meclis oturumunun tutanakları...
Haber albümü için resme tıklayın

 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

4.- Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/434) (S. Sayısı: 148) (1)

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.

Hükümet?.. Yerinde.

Komisyon raporu, 148 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili Nur Doğan Topaloğlu; buyurun.

Konuşma süreniz 20 dakikadır.

AK PARTİ GRUBU ADINA NUR DOĞAN TOPALOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 148 sıra sayılı Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı hakkında, AK Parti Grubu adına, söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım.

Bugün, tasarıyı, öneminden dolayı, ivedilikle gündeme, huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. Bu sözleşme, aslında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2200 A(XXI) sayılı kararıyla benimsenmiştir ve 1966'da kabul edilip, imzaya açılmış, tarafların onayına sunulmuştur. Sözleşmeyi, Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Büyükelçimiz Volkan Vural imzalamıştır; Bakanlar Kurulu kararı alınınca yetki verilmiş, bu şekilde imzaya sunulmuş, kendisi de bu yetkisini kullanmıştır. Bu sözleşmeyi, 188 ülkenin 145'i kabul etmiştir. Tüm Avrupa Konseyi üyeleri de, bu sözleşmeye taraftır. Zaten, bunun gündeme gelmesinin sebebi, biraz da, buradan kaynaklanmaktadır.

Sözleşme uyarınca, bireyler, temel ekonomik, sosyal ve kültürel hakları kullanmada yetkili bulunmaktadır. Sözleşmenin 2 nci maddesi, o ülkenin ekonomik durumunu da güvence altına almış bulunmaktadır. Bu bakımdan da sakınca olmadığı anlaşılmıştır. Taraflar, 4 üncü madde uyarınca, toplumun genel refahını da gözetmek zorundadır, ona göre yetkilerini kullanabilirler. Bu bakımdan da teminat vardır.

Uygulamanın denetimine gelince; ekonomik ve sosyal konseyin 1985/7 sayılı Kararı uyarınca, 18 bağımsız uzmandan oluşan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi kurulmuş ve denetimler, bunlar tarafından yapılmaktadır. Bunların denetimleri sonucu da, raporlar düzenlenmekte, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine sunulmakta, uygulamaya konulmaktadır.

Ülkemizdeki gelişmelere gelince; ülkemizde, bu konudaki çalışmaya 1988 yılında başlanılmış, 18 Ağustos 1990 tarihinde Bakanlar Kurulunca kabul edilip, Türkiye Büyük Millet Meclisi onayına gönderilmiştir. Önerilen çekinceler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bazı çekinceler ileri sürmesi gibi, muhtelif ihtilaflardan dolayı sözleşmeden vazgeçilmiş, tekrar, geri çekilmiştir. Sözleşmenin 13 üncü maddesindeki eğitim, dördüncü paragrafındaki resmî dil, 40 ıncı maddesindeki genel eğitim çekinceleri, hep gündemde kalmıştır. Ayrıca, Anayasamızın "Başlangıç" bölümündeki ilkeler ile 2, 3, 5, 6 ve 10 uncu maddelerindeki yorumlar da bunda etkili olmuştur. Daha sonra sözleşme beklemeye alınmış, bugüne kadar beklemiştir. Daha sonra Komisyonumuza geldi, orada görüştük, kabul edildi ve gündeme bu şekilde sunuldu.

21


Çekincelere gelince; bu konuda özet bilgi vereyim; bu tasarıda çekinceler konması hususunda bir sınırlama yoktur. O bakımdan, her ülke kendine göre çekinceler koyabilir. Bu nedenle, Türkiye katılma yoluyla taraf olmayı benimsememiştir; hukukî deyimle "aksesyon" denilen bu konu sakıncalı bulunmuş, ülkemiz bundan sarfınazar etmiştir. Taraf ülkeler zaman zaman çekincelerini belirtiyorlar ve bu, yayım yoluyla da duyuruluyor. Bizim de bu şekilde çekince bildirmemize bir engel yoktur.

Ülkemiz, sözleşmenin 3 üncü ve 14 üncü maddesindeki Türkçe'den başka dil kullanılması ve 40 ıncı maddedeki öğretim hakkıyla ilgili sakıncaları zaman zaman gündeme getirmiştir.

Bütün bu gelişmelerden sonra, Genelkurmay, 13 ve 15 inci maddeyle ilgili olarak, ekonomik ve sosyal haklardan kaynaklanan hükümlere hassasiyet göstermiştir. 13 üncü madde, çocukların, inanca göre dinsel eğitimiyle ilgilidir. Anayasamızın 24 üncü maddesi ise, din ve ahlâk eğitimi ve öğretiminin devletin denetim ve gözetimi altında yapılacağı hususundan kaynaklanmaktadır. 15 inci madde ise, kültürel hayata katılma hakkıyla ilgili olup, hassasiyet bundan kaynaklanmaktadır.

Değerlendirmeye gelince; bu sözleşmelerde yapılan çekinceler genel niteliktedir. Tüm ülkeler, bu çekinceleri, demin de belirttiğim gibi, her zaman gündeme getirmektedirler. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hepsi bunun üyesidir. Bu çekincelerin seyyalliğine, ülkelerin sorumluluğuna da değinmekte, Anayasadaki ana ilkeler bu bakımdan ele alınmakta; ancak diğer mevzuattaki sakıncalar hiçbir zaman gündeme alınmamakta, geçerli olmamaktadır. Ülkelerin bunu kabul etmesi, değişiklik yapması, bilhassa prensip olarak benimsenmiştir.

Anayasamızın "Başlangıç" bölümü ile demin de belirttiğim 2, 3, 5, 6 ve 10 uncu maddelerdeki yorumlar genel nitelikte olduğu için, bir sakınca görülmemiştir. Ancak, ülkemizin Avrupa Birliğine girmek için süratle yol aldığı bir dönemde bu konu gündeme alınmıştır, çekince konulsun konulmasın diye üzerinde tartışmalar yapılmıştır; çekince konulması halinde, ileride bazı sakıncalar, bazı aleyhte yorumlar olacağı düşünülerek bundan vazgeçilmiş, nasıl olsa, hem sözleşmenin 2 nci ve 4 üncü maddesinde hem de Anayasamızda ilkeler mevcut olduğu için, bundan vazgeçilerek, tasarı, doğrudan, çekincesiz kabul edilerek gündeme gelmiştir.

Ben, bu genel bilgileri sizlere sunuyorum. AK Parti olarak, bu tasarının lehinde oy kullanacağımızı belirtiyor; hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Topaloğlu.

Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Şükrü Elekdağ söz istemiştir.

Buyurun Sayın Elekdağ. ( CHP sıralarından alkışlar)

Sayın Elekdağ, konuşma süreniz 20 dakikadır.

CHP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı hakkında Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini Yüce Heyetinize arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım.

Değerli arkadaşlarım, benden önce konuşan milletvekili arkadaşım, sözleşme hakkında etraflı bilgiler sundu. Bu bakımdan, ben, sadece, onun değinmediği bazı noktaları ele alıp, sizlere bu konuda sunuşta bulunacağım.

Değerli arkadaşlarım, sözleşme, bireylerin sahip oldukları temel ekonomik, sosyal ve kültürel hakları tanımlamaktadır ve taraf devletlere bu hakları, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasî görüş, ulusal veya toplumsal köken bakımından hiçbir ayırım gözetmeksizin uygulama yükümlülüğünü getirmektedir.

Sözleşmede öngörülen bellibaşlı haklar şunlardır: Çalışma hakkı, herkese çalışma fırsatının sağlanması, adil ve müsait çalışma şartlarından yararlanma hakkı; sendika kurma ve katılma hakkı, sosyal güvenlik ve sosyal sigorta hakkı; aile, anneler, çocuklar ve gençlere en geniş koruma ve yardım sağlanması hakkı; yeterli yaşam düzeyi hakkı; fizikî ve zihnî sağlık açısından gerekli olan en yüksek standarttan yararlanma hakkı; eğitim hakkı, ilköğretimin herkes için zorunlu ve parasız olması; yükseköğretimin, özellikle, parasız eğitimin tedricen yaygınlaştırılması yoluyla herkes için açık ve ulaşılabilir olması; kültürel hayata katılma hakkı ve bilimsel ilerlemeden ve uygulamalardan yararlanma hakkı.

Değerli arkadaşlarım, görüleceği üzere, sözleşmede söz konusu olan hakların birçoğu, ancak, ileri sanayi veya sanayiötesi bir gelişmişlik düzeyindeki devletlerin vatandaşlarına tam anlamıyla sağlayabilecekleri haklardan oluşmaktadır. Mümkün olduğu kadar fazla devletin sözleşmeye katılımını sağlamak amacıyla, bu sözleşme, esnek bir üslupla kaleme alınmıştır ve bazı hakların zamanla gerçekleştirilecek hedefler olduğu öngörülmüştür. Bu nedenle, sözleşmede öngörülen birçok yükümlülük "makul ölçüler", "aşamalı bir şekilde", "mümkün olan ölçüde" ve "tedricen" gibi ifadelerle yumuşatılmış ve zamana yayılmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz de, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşmenin ekli beyan ve çekincelerle onaylanmasını uygun buluyoruz.

Saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Elekdağ.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

22


MADDE 1. - Birleşmiş Milletler tarafından 16 Aralık 1966 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye Cumhuriyeti adına 15 Ağustos 2000 tarihinde New York'ta imzalanan "Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme"nin, beyanlar ve çekince ile onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açıkoylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar varsa, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur.

Birleşime 15 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.06

23


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 17.23

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Mevlüt AKGÜN (Karaman)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

4.- Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/434) (S. Sayısı: 148) (Devam)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, geçen oturumda, toplantı yetersayısı bulunamamıştı; ancak, 148 sıra sayılı kanun tasarısının açıkoylama sonuçlarını ilan etmemiştim. Oylamaya 162 sayın üye katılmıştır, 162 kabul oyu kullanılmıştır.

Bu nedenle, şimdi, açıkoylamayı tekrarlayacağım.

Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylamayı başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının oylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı: 221

Kabul: 216

Ret: 5

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. (1) (AK Parti sıralarından alkışlar)

Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz.

14 Haz 2021 - 14:45 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Milli Gazete editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Milli Gazete değil haberi geçen ajanstır.