İnsan ve inançlar

İsmail Hakkı Akkiraz
İsmail Hakkı Akkiraz

Bismillâhirrahmânirrahîm;

Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah’a hamd, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz.

İnsan; başkalarıyla ünsiyet edebilen, yakınlık kurabilen, aynı zamanda unutkan olan bir varlıktır. Şüphesiz insan; nasıl bir varlık olduğunun cevabını verdiği zaman inancını da seçmiş olur. Denilmiştir ki: “Kendisini tanıyan Rabbini de tanır.” Tek hak din olan İslam, insanı tarif ederken, dengeyi esas almıştır. İslam’a göre insan; beden ve ruhtan oluşan, düşünen, şuurlu, iman ve ilim sahibi bir varlıktır. Kur’an’da insan için “Âdem ve beşer” kelimeleri kullanılır. Âdemiyet; insanın ruh ve manevi tarafıdır. Beşeriyet ise, insanın toprak yönünü dış yapısını ve fiziki özelliklerini, hayvani tarafını ifade eder. İnkârı, ırkçılığı ve şirki esas kabul eden Batı zihniyetinde ise insan; hayvanlardan bir hayvan, yeme, içme, uyuma ve nefsi arzulara sahip bir varlık olarak değerlendirilir. Hâlbuki insan, yalnız beşeri yönüyle değil ruhi, manevi yönüyle de insandır. İnsanın hayvanlardan farkı ve üstünlüğü, Âdemiyet yönüdür. Âdemiyet, insanın tefekkür ve irade sahibi olma özelliğini belirtir. Hicr 28-29: “Hani Rabbin meleklere; ‘Ben kuru bir çamurdan, şekil ve düzen verilmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım. Ben ona şeklini verdiğim ve içine ruhumdan üflediğim zaman hemen onun için secdeye varın’ demişti.” Secde 9: “Sonra onu (insanı) düzenli bir şekle soktu ve içine kendi ruhundan üfledi. Size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Ne kadar az şükrediyorsunuz.” Bu konu hakkındaki ayetler incelendiğinde açıkça görülür ki, meleklerin secde ettiği beşer değil; Âdem’dir. Âdem, sadece bir bireyin değil bütün insanlığın temsilcisidir. İnsanın Âdemiyeti; onun hidayet nuru ile parlayan bir ruha, gözleri iyi gören ve kulağı iyi duyan apaydınlık bir kalbe sahip olması ve şeytan ve adamlarının aldatmalarından uzak durmasıdır. Bu Âdemi yön, dilimizde “adam olmak” deyimiyle ifade olunur. Bir kıssada babanın oğluna; “Oğlum, ben sana vali olamazsın demedim ki, adam olamazsın dedim. Sen de adam olamadığını ispat ettin” demesi, bu anlamdadır. Burada adam olmaktan şuurlu Müslüman olmak anlaşılmalıdır.

İNANÇLAR

İnsan; “insan” olma özelliğini, “iman” etme özelliği ile kazanmıştır. İnsanı hayvandan ayıran bir özellik de ilimdir. İman ve ilim sayesinde insan, kendi hür iradesiyle Allah’a kulluk yaparak en güzel biçimde yaratıldığı İslam fıtratına uygun bir hayat yaşayabilir. İnsanın inanç bakımından değerlendirilmesi; İslam’ın ortaya koyduğu iman ve eylem esasları ile insanın bu esaslar karşısında takındığı tavra göredir. İslam; iman ve temel eylemler bakımından insanları mümin ve Müslüman, kâfir, müşrik, münafık mefhumlarıyla tanımlar.

MÜMİN

Mümin; inanmış kimse anlamında, Allah Resulünün Allah’tan getirdiği İslam dinini itikat ve düzen olarak kalp ile tasdik, dille ikrar eden, erkânını, ahkâmını, düzenini yaşamaya çalışan insanlara denir. Mümin; İslam’ın yarısına veya işine gelen tarafına inanan değil, tamamına itikat ve düzen olarak inanan kimsedir. Bir mümin; namazında mümin, ticaretinde kapitalist olamaz.

MÜSLÜMAN

Müslüman; Allah ve Resulünün bütün emir ve yasaklarına teslim olmuş ve bu emir yasaklara uygun bir hayat düzenini yaşamak ve yaşatmak için mücadele eden kimsedir. İslam; Allah’ın rızası, Peygamberimizin de hayata hâkim kıldığı bir saadet düzenidir. Müslüman, bu düzenden başka bir düzene teslim olup, yardım ve yataklık eden kimse değildir. Müslüman; fasık ve facir de olamaz. Fasık; ameli bozuk, facir ise, akidesi bozuk kimsedir.

KÂFİR

Kâfir; yalanlayan ve hakikatin üstünü örtüp inkâr eden, itikat ve düzen olarak İslam’ın tamamını veya bir kısmını inkâr edip yok sayan ve düşmanlık eden kimsedir.

MÜŞRİK

Müşrik; ortak koşandır. Müşrik; Allah’ın zatına, isimlerine, sıfatlarına ve fiillerine başka bir şeyi şirk koşan, yani ortak eden kimsedir. Başka bir ifadeyle Allah’ı kabullenmekle beraber, O’na ait hakları, başkasının kendisinde görmesi veya bu hakları başkasına vermesi şirk; bunu yapan kimse de müşriktir. Bir kimse AB müktesebatını, İslam müktesebatına denk tutup ortak ederse bu bir şirk olur.

MÜNAFIK

Münafık; ikiyüzlü kimseye denir. Kalbiyle İslam’a ve onun telkin ettiği itikat ve düzene inanmadığı halde, zahiren Müslüman görünen kimseye münafık denir. Yani münafıklar, müminlerin yanında mümin, müşriklerin yanında müşrik görünen ikiyüzlü riyakâr insanlardır. Bugün bunlara işbirlikçiler deniyor. En büyük özellikleri ise yalan konuşmaları ve yalana kulak vermeleri ve algılarla iş görmeleridir.

NİMET VE SORUMLULUK

Kâinatın tek sahibi Allah, insana sayılamayacak meziyet, nimet ve imkânlar vermiştir. Bunlar insanı diğer varlıklardan üstün kılar ve onun sırtına büyük sorumluluklar yükler. Enam 165:

“Sizi yeryüzünün halifeleri yapan ve verdikleriyle sizi imtihan etmek için bazılarınızı bazılarınızdan derecelerle üstün kılan, O Allah’tır. Şüphesiz Rabbin cezalandırmayı hızlı yapandır ve O bağışlayıcı, rahmet edicidir.” Kur’an; insana sen busun diye, kendisini tanıtıyor. Ki insan sorumluluklarını, haddini ve hududunu bilsin, Allah’ın rızası olan İslam’ı itikat ve düzen olarak yaşasın ve yaşatsın. Bunun yolu ise Allah’ı bilip tanımak, elçisi olan Peygamberimize ve sünnetine tabi olmaktır. Şüphesiz bu kolay olacak bir şey değildir. Bunun için mücadele etmek gerekir. Bu mücadelenin bugünkü adı Milli Görüş’tür. Bir insanın Milli Görüşçü olması; hakkı üstün tutması, nefis terbiyesini esas alması ve maneviyatçı olması ile mümkündür. Milli Görüş, kendisini bilip tanıyanlar için hidayet, feraset ve dirayettir. Bunun için Milli Görüş’ün=Saadet Partisi’nin tek hedefi “yeni bir saadet dünyasını ve adil bir düzeni” kurmaktır. Selam hidayete tabi olanlara…

- Milli Gazete, İsmail Hakkı Akkiraz tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/5682361/ismail-hakki-akkiraz/insan-ve-inanclar