İslam olmadan olmaz

İsmail Hakkı Akkiraz
İsmail Hakkı Akkiraz

Bismillahirrahmanirrahim;

Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah’a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz.

İslam; insan ve toplumun dünya ve ahiret saadeti için tek çaredir. Fert ve toplumun İslamsız, hür ve refah içinde yaşaması, asla mümkün değildir. Çünkü insan, İslam için yaratılmıştır. İnsanın bu dünyadaki görevi, İslam’ı itikat ve düzen olarak yaşamak ve yaşatmaktır. İslamsız olarak yaşanan hayatlar, kurulan din ve düzenler insanın yaratılış maksadına aykırıdır ve bu yönelişler insanlığın intihar etmesidir. Kâinatın ve insanın tek sahibi Allah’tır. İnsan olan, sahibinin her türlü teklif ve telkinine itibar eder. Hz. Adem’den kıyamete kadar Allah’ın insana tek teklifi ve telkini İslam’dır. Buna göre insanın ilk görevi, kendisini eşrefi mahlûkat olarak yaratan Allah’ı bilip tanıması ve O’na iman etmesidir. Allah’ı tek ilah olarak bilip tanımayan fert ve toplumlar, ilah edindikleri nefislerini ve çıkarlarını düşünür, toplumun ve insanlığın yararına samimi hizmetlerde bulunmazlar, bulunamazlar. Yaptıkları göstermelik hizmetlerin gerisinde yine kendi çıkarları, nefsanî arzu ve isteklerinin tatmini yatar. İslam; Allah’ın, peygamberler yoluyla insanlığa bildirdiği tek hak din ve düzendir. Allah, Yahudilik ve Hıristiyanlık adında bir din göndermemiştir. Hz. Musa ve İsa’nın Allah’tan alıp insanlara telkin ettiği dinin adı Yahudilik ve Hıristiyanlık değil, İslam’dır. İslam’ın gayesi; kişinin aklını, kalbini, ferdi ve toplumu ıslah ederek, dünya ve ahiret saadetini sağlamaktır. Ferdin ve toplumun düşünce, fikir ve iman merkezi olan akıl ve kalpleri ıslah olmadan işleyecekleri amellerin faydalı olması düşünülemez. Onun için kişi ve toplumun öncelikle düşüncelerini ve düşüncelerin merkezi olan aklı ve kalbi İslam’a teslim kılmaları gerekir. Kalp, imanın mekânıdır. Kalbin ıslahı ancak hakiki bir imanla mümkündür.

HAK DİN

Hak din deyince akla İslam gelir. Asıl olan İslam’dır. Hıristiyanlık; üçleme üzerine kurulmuş bir şirk dinidir. Yahudilik ise “üstün ırk” kabulü üzerine kurulmuş ırkçı bir din ve ideolojidir. Bugün Yahudilerin elinde bulunan Tevrat, Hz. Musa’ya indirilen hak Tevrat değildir. Hıristiyanların elinde bulunan İncil de Hz. İsa’ya indirilen hak İncil değildir. Aslında Yahudilik ve Hıristiyanlık, hak Tevrat ve İncilin telkin ettiği İslam’ın yerine ikame edilmiş; hahamlar, kâhinler ve rahipler tarafından uydurulmuş dinlerdir. Diğer taraftan bir kısım kişiler ve toplumlar tarafından uydurulmuş dinler de vardır ki, bunların tamamı batıl ve sapık inançlardır. Allah katında hak din sadece İslam’dır. Ali İmran 119: “Allah indinde hak din, İslam’dır...” Ali İmran 85: “Kim İslam’dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.” Maide 3: “…Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’dan razı oldum...” Bakara 132:“İbrahim, oğullarına da bunu (İslam’ı) tavsiye etti. Yakup da aynı tavsiyede bulunarak: ‘Ey oğullarım! Allah sizin için bu dini seçti. Artık ancak Müslüman kimseler olarak ölün’ dedi.” Mealleri zikredilen ayeti kerimelerden de anlaşılacağı üzere, İslam dininden başka hak din ve düzen yoktur. Bu hak din ve düzen bakımından Müslümanların görevi, İslam’ı doğru bir şekilde öğrenmek, doğru bir şekilde yaşamak ve doğru bir şekilde tebliğ etmektir. Diğer insanlar ise kendilerine tebliğ edilen İslam esaslarını inat etmeden, nefislerine, şeytan ve adamlarına uymadan; inkârcıların, müşrik ve münafıkların yalan yanlış telkinlerine aldanmadan benimsemek, samimiyetle iman edip Müslüman olmaktır. İslam; bütün insanlık için bir hakikat ve saadet sarayıdır.

MÜSTAKİM YOL

İslam; itikat ve düzen olarak fert ve toplumların kıyamete kadar meşru bütün isteklerine, ihtiyaçlarına cevap verecek, dünya ve ahiret saadetini sağlayacak esasları bildirmiş olan bir dindir. İnsanlığın vahşetten, zulümden, haksızlıktan, tüm kötülüklerden kurtulup insanca yaşayabilmesi İslam’la mümkündür. İslam olmadan olmaz. İslam ilahi gazaba uğrayan ve sapıtan toplulukların değil, Allah’ın hidayetine teslim olanların tabi olduğu müstakim olan bir yoldur. Her Müslüman’ın, öncelikle iman esaslarını, ibadet ve muamelatı, haram ve helalı, İslam ahlakını, adil düzeni, beşeri münasebet ilmihalini öğrenmesi farzdır. Yapılması farz olan bir amelin, öğrenilmesi de farzdır. Mesela, tesettür farzdır. Tesettürün nasıl olacağını öğrenmek de farzdır. İlimsiz farzlar eda edilemez.

İYİLİK

İyilik, itikat ve düzen olarak İslam’dır. Bakara 177: “Gerçek iyilik, yüzlerinizi doğuya (komünizme, Budizm’e ve Şamanizm’e) ve batıya (kapitalizme, Yahudilik ve Hıristiyanlığa) çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin iyiliğidir ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah rızası için yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere ve boyunduruk altında bulunan köle ve esirlere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir, antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte sadık olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakiler ancak onlardır.” Bu ayet; komünizmi ve kapitalizmi, inkârcı doğu ve batı felsefesini reddeder, adil bir düzeni telkin eder. Günümüzde bu ayetin esaslarını zikrettiği “adil düzeni” Milli Görüş= Saadet Partisi telkin ve teklif ediyor. Milli Görüş; iyiliğe koşanların başlattığı hakikat ve aydınlık harekettir. Milli Görüş; “İslamsız saadet olmaz” esasının asrın idrakine yeniden sunulması olayıdır. Milli Görüş; Müslüman kimliğin yeniden tecdidi için başlatılmış bir ıslah ve hicret yolculuğudur. Milli Görüş; bir imtihandan ibaret dünya hayatını, “iman ve cihat” olarak görenler için bir istikamettir. Bu; akılla, gözle, kalple görebilme hidayetine sahip olanlar içinin kârı mümkün olmayan bir hikmettir. Selam hidayete tabi olanlara…

- Milli Gazete, İsmail Hakkı Akkiraz tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/5670563/ismail-hakki-akkiraz/islam-olmadan-olmaz