Vakıf burslarıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte vakıf burslarıyla ilgili önemli değişiklikler yer aldı.

KİMLERE BURS VERİLMEZ?

Mevcut yönetmeliğin değiştirilen 5. maddesine göre, burs verilemeyecek öğrenciler şöyle sıralandı:

"Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler. Yabancı uyruklu öğrenciler. Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri. Ek süre öğrenim gören öğrenciler. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri. Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler.Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler. Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrenciler."

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İKİ KATINA KADAR ÖDEME 

Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrasında ise, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlük tarafından belirlenen burs kontenjanınn yüzde 10'una kadar kontenjan ayrılarak burs verilebileceği belirtildi. Ayrıca, bu öğrencilere burs miktarının iki katına kadar da ödeme yapılabileceği belirtildi. 

Düzenleme öncesinde bu madde, şu şekildeydi:

"Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %3’ü kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir"

AKADEMİK BAŞARI BURSU

Yönetmeliğin 11. maddesinde ise 'Akademik başarı bursu' başlığı altında, söz konusu burs için şartlar şöyle sıralandı:

Bir önceki eğitim yılı bitiminde kendi sınıfında sorumlu olduğu tüm dersleri dönem sonunda bütünlemeye kalmadan başarıyla tamamlamış olmak. Bir önceki eğitim yılında yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.50 olmak. Bir önceki eğitim yılında kendi sınıfındaki öğrenciler arasında ilk üç sırada yer almak.

Bu yönetmelik kapsamında ilk kez burs almaya başlayan öğrencilere ise akademik burs verilmeyecek. 

KİMLERİN BURSU KESİLECEK?

Yönetmeliğin 11. maddesinde de, akademik bursun ne şekilde kesileceği düzenlendi:

"Bir önceki eğitim yılında genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’den düşük olan öğrenciler.
Herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrenciler.
Ceza aldığı tarih itibarıyla öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler.
Süresi içerisinde bir önceki eğitim yılında başarı durumunu gösterir belgesini teslim etmeyen öğrenciler.
Herhangi bir mazeretten dolayı kaydını donduran öğrenciler.
Burs hakkından vazgeçen öğrenciler.
Vakıf üniversitelerinin %100 burslu programlarında ya da Devlet üniversitelerinde okurken burs almaya hak kazanan ancak daha sonra Vakıf üniversitelerinin %100 burslu programları dışında başka bir programına geçiş yapan öğrenciler." 

Yönetmelikteki değişiklik öncesinde, bursu kesilecek öğrenciler şöyle sıralanmıştı:

Bir üst sınıfa geçmeye hak kazanamayan öğrenciler.

Herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında 6 ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrenciler.

Ceza aldığı tarih itibariyle öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler.

Süresi içerisinde öğrenci belgesini teslim etmeyen öğrenciler.

Herhangi bir mazeretten dolayı kaydını donduran öğrenciler.

YÖNETMELİĞE EK MADDE İLE 'BURS' DÜZENLEMESİ

Yönetmeliğin yeniden düzenlenen 11. maddesine bir de ek madde getirildi:

"Genel Müdürlükten 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliği hükümlerine göre eğitim yardımı almaktayken mezun olarak eğitimine ara vermeden yurt içindeki Devlet üniversitelerinin örgün lisans programlarını kazanan öğrenciler bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen burs verilmeyecek öğrenciler arasında değillerse, talep etmeleri halinde Genel Müdürlükçe bu Yönetmelik kapsamında verilen yükseköğrenim bursundan yararlanabilirler.
Birinci fıkrada belirtilen yükseköğrenim bursu, Genel Müdürlükçe belirlenen burs kadro sayısına ilave olarak mevcut burs kadro sayısının %5’i kadar öğrenciye verilebilir. Öğrenci sayısının belirlenen kontenjandan fazla olması halinde öğrenciler Genel Müdürlükçe belirlenen, üniversiteye giriş başarı durumlarına göre yükseköğrenim bursundan yararlandırılırlar.
Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan şartlara uyan öğrencilerin bu Yönetmelik kapsamında verilen yükseköğrenim bursundan yararlanmakta olan kardeşi olması halinde bu öğrenciler ve yükseköğrenim bursundan yararlanan kardeşleri için bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz."

- Milli Gazete, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/5353504/vakif-burslariyla-ilgili-yeni-duzenleme-yapildi