Allah, gazap eder

İsmail Hakkı Akkiraz
İsmail Hakkı Akkiraz

Bismillâhirrahmânirrahîm;

Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah’a hamd, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz.

Mülk de, iktidar da ancak Allah’ındır. Dilediğine iktidarı veren de, alan da sadece Allah’tır. Allah, iktidar verdiği kullarından adalet, iyilik, liyakat ve ehliyet, merhamet, üretim ve imar ister. Allah, rahman ve rahimdir. Ancak, yeryüzünde bozgunculuğa koşanlara, ekini ve nesli bozanlara, batılı hakka tercih edenlere, ilahi emir ve yasaklara uymayıp haddi aşan şımarık zalimlere gazap eder. Allah, inkârcı zorbalara, şirke düşüp karada ve denizde düzeni bozanlara, haktaymış gibi gözüküp, dünyanın egemen zalimlerini stratejik müttefik edinen işbirlikçi münafıklara gazap eder. Allah, faizcilere, yetim malı yiyenlere, fert ve toplumun malını gasp edip şahsına servet yapanlara, zinayı, eşcinselliği, içki ve kumarı kurumsallaştırıp yaygınlaştıranlara gazap eder. Allah, Hakk’ı batıla karıştıranlara, zulüm karşısında sessiz kalanlara, ölçü ve tartıyı bozanlara gazap eder. Allah’ın gazap etmesi, itikat ve düzen olarak İslam’dan sapanı, isyan ve inkâr eden zalimleri kınaması ve cezalandırmasıdır. Allah; mazlum kulları adına, onlara zulmeden zalim zorbalara gazap eder, intikam alır ve cezalandırır. Kur’an’da Allah’ın gazap sıfatı, on dokuz ayette geçmektedir. Bu ayetlerde Allah’ın; 1- İnsanı haksız olarak öldürenlere,  2- Münafıklara, 3- Allah’ı, Kitabı, Peygamberleri ve İslam’ı inkâr edenlere, 4- İlahlıkta ve İslam’da Allah’a; batıl ilah ve düzenler ile şirk koşanlara, 5- İtikat ve düzen olarak İslam’ı hayata ikame etmek için yapılması gereken cihattan kaçanlara, 6- İman ettiği halde, batıl davalara hizmet edenlere gazap edeceği haber verilmektedir. Allah’ın, insanlığa zarar veren bütün büyük günahlara ve bu günahları ilahi iradeye bir başkaldırı olarak ısrarla işleyen fert ve topluluklara gazap ettiğini bilmek gerekir. Bu bilinmeden başımıza gelen bela ve musibetleri doğru okuyup fırsata çevirmemiz mümkün olmaz.

GAZAP

Allah, kâinatta ve beşer arasında mükemmel iki düzen kurmuştur. Allah’ın kâinatta kurduğu kevni düzene bütün varlıklar, mecburen riayet ederler. Ölüm, kevni düzeninin bir esasıdır, bu esastan kaçış yoktur. Allah’ın beşer arasında kurduğu ve uyulmasını istediği mükemmel düzen İslam’dır ve bu düzene uyup uymamakta fert ve topluma bir tercih hakkı verilmiştir. Ancak Allah, fert ve topluma İslam düzenine uymayı emreder. Allah’ın bu emrini göz ardı etmek, fert ve toplum için büyük bir yıkım olur. Çünkü Allah, Şedidül Azap; azabı, yani cezalandırması şiddetli olandır ve Allah, İslam nimetine nankörlük edeni cezalandırır. Allah, El Kâbız; rızkı daraltan, canlıların hayatına son veren, verdiği zenginliği, çoluk çocuğu, hayat zevkini, gönül ferahlığını alıverendir. Allah, El Müntakim; ezilen, sömürülen ve hakları çiğnenen mazlum ve çaresiz kulların intikamını zalimlerden alandır. Allah, El Müzil; izzet ve onuru İslam’da ve kullukta değil, batıl ve zalim zorbaların düzeninde arayanları zelil eden, hakir düşüren, alçaltandır. Allah, El Müzıl; hidayete kaşı sapıklığı, sadakate karşı ihaneti, itaate karşı isyanı tercih edenleri, kibirleri yüzünden batıla sapanları cehaletin karanlığına mahkûm eden ve ziyana uğratandır. Allah, Ed Darr; zarar, elem ve ıstırap verici şeyleri yaratan, bozguna uğratandır. Allah, El Kahhar; kuvvet ve kudretiyle her şeye boyun eğdiren, acze düşüren, dilediğini dilediği anda yok edendir. Allah, El Hafiz; her şeyi bilip gözeten, kâinatın ve beşeriyetin düzenini koruyan, insanların amellerini melekler aracılığıyla kaydedip hesap günü için muhafaza eden, dostlarını her türlü kötülükten koruyandır. Covid-19 salgını ile mücadele ederken Allah’ın bu sıfatlarını düşünerek fiziki tedbirler ile birlikte manevi tedbirleri de almak gerekir. Bu mücadelede alınması gereken manevi tedbirler; Allah’ın gazap ettiği; işlediğimiz ne kadar büyük günah ve kötülükler varsa hepsinden tövbe etmektir. Çünkü tövbe, Allah’ın gazabını rahmete çevirir.

MANEVİ TEDBİR

Manevi tedbir için millet ve iktidar olarak, işlenen büyük günahlardan ve kötülüğün her türünden tövbe etmeli ve şu tedbirleri almalıyız.

1. İnancımızda “şirk ve inkâr” kınanmıştır. Kapitalizmin zulüm düzeni “şirk ve inkâr” bağlamında yeniden ele alınmalı, Milli Görüşümüzün Adil Düzen’ine geçişi engelleyen bütün yanlış kabuller kırılmalıdır.

2. Zina, eşcinsellik, içki, kumar, şans oyunları gibi; toplumda barışı ve kardeşliği bozan, bela ve musibetleri üzerimize çeken bütün kötülüklerle mücadele edilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılarak, yaşanılan manevi ve ahlaki tahribat durdurulmalıdır.

3. Faiz ve verginin tüketimden, emekten ve ücretlerden alınması büyük haksızlık ve zulümdür. Bankalar ve vergi mevzuatı hak ve adalet esasları dikkate alınarak ıslah edilmeli, milletimiz bu faiz ve haksız vergi sarmalından kurtarılmalıdır.

4. Batı’nın dayattığı “çekirdek aile” yerine bizim “geniş aile düzenimiz” ihya edilmeli, kadının aile içi görevlerini yerine getirebilmesi için çalışma hayatı yeniden düzenlenmeli, böylelikle nesil emniyeti teminat altına alınmalıdır.

5. Toplumda güven krizine sebep olan Batı’nın “materyalist ahlakı” yerine, milletimizin benimsediği “güzel ahlak esasları” ikame edilmelidir.

6. Materyalist eğitimim yerine, “önce ahlak ve maneviyat” prensibine uygun milli ve yerli bir eğitime geçilmeli, evlatlarımız gayesini gözeten imanlı nesiller olarak yetiştirilmelidir.

7. Tüketim ve israf ekonomisinden, kalkındıran üretim ekonomisine geçilmeli, tarım ve hayvancılık, milli varlıklarımız ıslah edilerek geliştirilmeli, milletimizin helal kazanç ve gıda edinme imkânları artırılmalıdır.

8. Adalet sistemi, adil yargılama için, milletimizin benimsediği “doğru hak anlayışına” göre yediden düzenlenmeli, yürütmenin ve yasamanın müdahalelerinden korunmalıdır.

9. Biz İslam milletinin mensuplarıyız. İslam’ı güncellemenin değil, millet olarak İslam’ca yaşamanın derdini taşımalıyız. Bunlar da Covid-19 salgınından korunmak için alınacak manevi tedbirlerdir. Selam hidayete tabi olanlara…

- Milli Gazete, İsmail Hakkı Akkiraz tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/4141457/ismail-hakki-akkiraz/allah-gazap-eder