İsteğe bağlı SGK

Mustafa İşcan
Mustafa İşcan

Değerli okurlar, bugün isteğe bağlı SGK konusunu ele alıp kimler isteğe bağlı SGK’lı olur konusunu işleyeceğim.

İsteğe bağlı sigortalılık, kişilerin, çalışmadan geçirdikleri süreleri, kendi iradelerine bağlı olarak, prim ödemek suretiyle, uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigortalılık türüdür.

İsteğe bağlı sigortalılık kişinin kuruma müracaatı ile müracaatı takip eden günden itibaren başlar ve talepten sonraki sürelerin primlerinin ödenmesi ile anlam ifade eder. Başka bir deyişle isteğe bağlı sigorta ödeyen kişiler gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde yaşlılık aylığı alabilirler ve kendileri ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık haklarından faydalanabilir.

KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYA BAŞVURABİLİR?

Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

-5510 Sayılı Kanun’a tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,

-Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,

-Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,

-18 yaşını dolduranlar.

İKAMET ŞARTI ARANMAYANLAR

Bu şartları yerine getiren ve talepte bulunan kişilerin, talep tarihini takip eden günden itibaren isteğe bağlı sigortalılıkları başlar. İsteğe bağlı sigortalılık şartlarından, "Türkiye'de ikamet etmek" şartının 5510 Sayılı Kanun’a göre istisnaları mevcut olup; 

- İngiltere, Fransa, İsveç ve İsviçre'de bulunan vatandaşlarımızdan,

- Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerde yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinden dolayı yurtdışından da ülkemizde isteğe bağlı sigortaya devam etmek hakkı olanlar için, Türkiye'de ikamet etme şartı aranmaz.

NEREYE VE NASIL BAŞVURULUR?

-İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgâhlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

-Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.

-5434 Sayılı Kanun’un mülga 12’nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçilik başvuruları, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine yapılacaktır.

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARA İMKÂN

Yukarıda saydığımız, 5510 Sayılı Kanun’a göre isteğe bağlı sigortalı olmaya ilişkin şartları taşıyanlardan;

- Hükümlü ve tutuklular,

- 3308 Sayılı Meslek Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler,

- İŞ-KUR tarafından düzenlenen meslek edindirme ve geliştirme kurslarına katılan kursiyerler,

- Kamu idarelerinde çalışmakta iken iş sözleşmesi askıda kalanlar,

- İşsizlik ödeneği almakta olanlar,

- İş sözleşmesi sona ermemiş olmakla birlikte grev, ücretsiz izin ve işçinin mevsim ya da kampanya sonu bıraktığı işine yeni mevsim ya da kampanyada devam edecek olması nedeniyle iş sözleşmesi askıda kalanlar,

- Harp malulleri, 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış maluller, talep etmeleri halinde isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NASIL SONA ERER?

-İsteğe bağlı sigortalılık aşağıdaki durumlara göre sonlanır.

-İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,

-Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,

-Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer.

- Milli Gazete, Mustafa İşcan tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/3668617/mustafa-iscan/istege-bagli-sgk