Taassup hastalığı, ilim ve iman ilacı

İsmail Hakkı Akkiraz
İsmail Hakkı Akkiraz

Bismillahirrahmanirrahim

Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah’a hamd, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz.

Taassup; bir fikre veya bir kimseye cahilane taraftar olmak, Hakk’a ve adalete kin ve nefret duymaktır. Taassup, ilim ve imana kör ve sağır kesilmek, bir siyasete, bir lidere körü körüne bağlanıp ondan başkasını yok saymaktır. Taassubun en net pozisyonu, işbirlikçilik, taklitçilik, fanatik taraftarlıktır. Akıl; ilim ve iman ile yeşerir, taassup ve cehalet ile körelir. Bir toplumun gündemi, İslam ve adil düzen değilse, şeytanın ve adamlarının tuzak olarak kurguladığı batıl gündemlerin esiri olur. Allah; insandan, indirdiği Kur’an ile düşünmesini, olayları O’nun ile değerlendirmesini, akılla, gözle, kalple görmesini, Hakk’ı Hak, batılı batıl olarak bildikten sonra haktan ve adaletten yana olmasını ister. İman; inkârcıdan, müşrikten, münafıktan yani inkârcı ve ırkçı Siyonizm’den, haçlı müşrik Batı’dan, ABD, AB ve İsrail işbirlikçisi münafık kadrolardan İslam’a ve Müslümanlara düşmanlıktan başka bir şey gelmeyeceğini idrak etmektir. İman; faizci kapitalizm yerine adil düzeni benimsemektir. İman; şuurlu Müslümanlık ister. Şuursuz Müslüman; batılın karşısında Hakk’ı tutup kaldıramaz. Hidayetten, ferasetten, dirayetten nasibi olmadığı için zalimlere hak verir, mazlumlara lanet eder. Bir Müslüman, bir başka Müslüman’a duyduğu kin ve nefretten dolayı İslam düşmanlığı tescilli egemen güçlerin işini kolaylaştıracak davranışlarda bulunmaz. Müslümanlar arasında meydana gelen ittifak ve ihtilaflar, İslam’ca olmak zorundadır. Müslüman, Müslümanların aleyhine, İslam düşmanlarının lehine ne bir iş görebilir ne de söz söyleyebilir. Müslüman; etnik köken, mezhep, bölgesel taassupların tamamından uzak duran kimsedir. Biz Müslümanlar, İslam ağacının meyveleriyiz. Bu meyvelerin bazısı kurtlu, bazısı çürük, bazısı da şeklen bozuk olabilir. İslam ağacının her bir meyvesinin sağladığı bir fayda vardır. Bütün bu haller dikkate alınmalıdır. Aynı su ile sula nan ve aynı topraktan nemalanan bitkiler, özlerinde mevcut olan özelliklerine göre renk, koku, tat ve görüntü olarak çeşit çeşittirler. Müslümanlar arasında itikatta ittifak, fıkıhta içtihat esastır. Peygamberimiz, fıkıhtaki bu içtihat farklılığını rahmet saymıştır. İttifakın zıddı tefrikadır ve tefrika haramdır. İhtilaf; fakihlerin kıyası ve içtihadı olarak icmanın zıddıdır. İtikat, siyaset ve cihat ittifak ister. Fıkıh ise, icma ile beraber fakihlerin farklı içtihadına muhtaçtır. İtikatta, siyaset ve cihatta ittifak, fıkıhta ihtilaf ve içtihat İslam’ın mükemmelliğindendir. Bunu idrak eden akıl, ilme ve imana teslim olmuştur.

GAFLET

Gaflet; nefsin arzularını, hevayı ilah edinip Allah’ı, rızası olan İslam’ı, helali ve haramı, ölümü, hesap gününü unutarak batıl bir hayat yaşama halidir. Allah; insanların içine düştükleri bu gafletten kurtulmalarını, iman edip itikat ve düzen olarak İslam’ı yaşamalarını ister. Meyem 39:

“Ey Resulüm, tayin ve takdir edilen ve kesinlikle bildirilen, işin kaza edilip hüküm ve karar verilip biteceği hasret gününe karşı onları uyar. Müminlerin hasret ve heyecanla beklediği, inkârcıların, müşrik ve münafıkların nedamet ve zillete düşeceği günü hatırlat. Ki onlar hâlâ bir gaflet içindedirler ve Hakk’ın hâkimiyetine ve hesaba çekilip, karşılığını göreceklerine iman etmemektedirler.” İnsanlar, ölmeden önce gafleti; faizci kapitalist düzeni bırakmalı, tövbe ederek Milli Görüş’e, adil düzene dönmelidir. Oyalayıcı işler yerine faydalı üretimler yapılmalıdır. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmemeli, gazabından emin olunmamalıdır. Gafletten kurtulmanın yolu, Allah’ın rızasına koşmaktır. İslam itikat ve düzen olarak yaşanırsa, üretim artar, refah ve bolluk olur. Gaflet, insana gurur getirir, helâk olmayı sağlar. İnsana zararı en büyük olan şey gaflettir. Allah, bu milleti gaflet uykusundan uyandırsın.

Bugün Müslümanlar, adı Müslüman haline gelmiştir. Çünkü onlar, iyiliği, adaleti emredip faiz gibi kötülükler ile mücadele etmiyorlar. Kötülüklere rıza gösterip, zalimlere destek veriyorlar. Bütün insanlar saadet bulsun diye yapılması farz olan cihadı unuttular. ABD ve İsrail stratejik otaklığına sığınıp iktidar ve izzet aramak gaflettir. AB’yi bir medeniyet tasavvuru olarak benimsemek gaflettir. Faizci kapitalist düzeni yürütmek, hayata haramları ikame etmek gaflettir. Müslümanlar bu hal üzere ölürlerse, Müslüman olarak çene kapamaları mümkün olmaz. Günümüz Müslümanlarının gafletten kurtulmaları, Milli Görüş’e dönmeleri ile mümkündür. Milli Görüş’ün kapısını ise Saadet Partisi tutmuştur.

HİKMET

Hikmet, insanı Allah’a, İslam’a, hak ve adaleti esas alan adil düzene götüren faydalı ilimdir.

Bütün insanların farklı özelliklere, kabiliyetlere sahip olması, farklı dilleri konuşması, renginin ve ırkının ayrı olması Allah’ın yaratma hikmetinin gereğidir. Bu farklılık ve çeşitlilik, İlahi bir lütuf ve zenginliktir. Bunun aksini söylemek cehalettir. Bu farklılık üzerinde tefekkür eden insan, ibret alır, yaratan karşısında “suphanallah” der. Böyle diyen bir insan, üstünlüğü farklılıklarda değil, Allah’ın bildirdiği hak ve adalet ölçülerine bağlılıkta, ilim ve imanda arar. Allah’ın kulu insan için esas olan iman kardeşliğidir. Allah’ın razı olduğu İslam’a itikat ve fıkıh olarak teslim olmuş bir Müslüman, iman kardeşliğini zedeleyecek, kin ve nefrete sebep olacak söz ve davranışlardan, kabalıklardan kaçınır. Mezhep, meşrep ve kariyeri ön plana çıkararak taassup içinde olmaz. İman kardeşliği, nesep kardeşliğinden önce gelir. Gerçek kardeşlik iman kardeşliğidir. İslam’ı itikat ve düzen olarak benimsemeyen bir kimseyi; anamız, babamız, ana baba bir kardeşimiz de olsa, asla onu iman kardeşimiz olarak göremeyiz. İslam düşmanlarını iman kardeşimize tercih edemeyiz. Bizi İslam Birliği’ne taşıyacak olan şey, iman kardeşliğidir. Bizler ehli kıbleyi tekfir edemeyiz. Taassubun her çeşidi zararlıdır ve hastalıktır. İlaç; ilmi ve imanı esas alan Milli Görüş’tür. Saadet Partisi ise Milli Görüş’ün eczanesidir. Selam hidayete tabi olanlara…

- Milli Gazete, İsmail Hakkı Akkiraz tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/3585374/ismail-hakki-akkiraz/taassup-hastaligi-ilim-ve-iman-ilaci