Kadın

İdris Cevahir
İdris Cevahir

Kadın meselesini konuşmak erkeklere düşerse hakikat değil retorik ifade eder. Kadın nedir? Kadınların ruh ve fıtri özellikleri nelerdir? Yahut kadın olmak ne demektir? Gibi soruların cevabını ancak bir kadın verebilir. Bu bağlamda salt kadın konusunu yazmak ya da konuşmak erkek için hadsizliktir. Başka bir ifade ile asla ne olduğunu bilmediği bir şey hakkında konuşmaktır. Nitekim olmayan bilemez, bilmeyenin söylediği ise sadece betimlemedir. Bununla birlikte “erkek” ve “er kişi” arasındaki ayrıma dikkat etmek gerekiyor. Er kişi kavramı cinsiyetle alakalı bir durumu değil tavırla ilgili bir durumu ifade eder. “Erkek” vardır “er kişi” olunur. Olma kudreti ise hem kadına hem erkeğe aittir. Bu yüzden kanaatime göre metinlerde geçen “RİCAL” kavramı “erkek kişi” değil “er kişi” anlamına gelir.

Allah, Âdem’i ardından Âdem’in kaburga kemiğinden Havva’yı yarattı. Modern ulema ve feminist dindarlar, Havva’nın kaburga kemiğinden mi yoksa topraktan mı yaratıldığını tartışa dursun, Havva hemen hemen birçok gelenekte Âdem’in kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Nokta.

Fer aslına tabidir. Kaçınılmaz olarak kadın erkeğe tabidir. Bu tabi oluş aileyi ve birlikteliği doğuran ana unsur gibi görünüyor. Kadının müstakil bir şekilde topraktan yaratılmamış olması erkeğe olan ve aileyi tesis edecek ünsiyetinin varlıksal temelini inşa içindir. Erkek kendinden kopan parçayı(kaburga kemiğini) arar iken, kadın aslını bulma derdindedir. Bu arayış ve dert aileyi kurar. Ailede birlik yani tevhit var olduğu ve korunduğu sürece devamlılık söz konusudur.

Kadının toplumdaki yahut dindeki yerini tespit edebilmek için kadın olmaya gerek yok. Kadının dindeki yeri, devlet yönetimindeki konumu, toplumun içerisindeki konumu gibi meselelerin birçok boyutu var. Önce kadının varlık olarak konumunu ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü her şey var olana göre belirlenir ve varlık her şeyden önce gelir.

 Kadın varlık olarak erkekten hiçbir yönden eksik değildir. Aksine erkek, rahmet ve letafet veya rikkat gibi hususlarda( bu hususlar kadınlarda daha çok zuhur eder) kadının seviyesine yaklaştıkça kemale erer. Ayrıca kadın olmak yahut erkek olmak ruhla ilgili bir durum değil bedenle ilgili bir durumdur. İnsanın “kendim” diye ifade ettiği şey ise bedeni değil ruhudur. Bu bağlamda ruhlar basit varlıklardır ve ruhun cinsiyeti olmaz. Yani metafizik bağlamda maddesiz olarak düşündüğünüzde kadın yahut erkek kişisinden bahsetmeniz mümkün değildir. Cinsiyeti ruh değil benden de ortaya çıkan farklılıklar belirliyor. Şimdilik uç bir yorum yapacak olursak metafizik olarak bir cinsiyet farklılığından bahsetmemiz mümkün değildir. Bu tespitten hareketle birçok sufi nurlar âleminde cinsiyetin ve cinselliğin olmadığını belirtti. Nurlar âlemi kaydını bilerek ekledim. Zira cinsiyetlerin baki kaldığı ve birçok cennet ve cehennem sahnesinin kendisinde vaki olacağı “misal âleminde” hala bir bedenden yahut maddi yönden bahsetmemiz mümkündür.

Kadının dini konumuna gelince… Dini olan söz konusu olduğunda kadın hakkında verilen hükümleri iki yönden incelememiz gerekiyor. Birinci yön, Allah’a kulluk yönü, bu yönden kadının erkek ile ayniliği tartışılamaz. Diğer yön ise, kadının toplum içerisinde ki konumu… Bu durumda ise kadının fıtri özelliklerini dikkate alarak bir sınır yahut alan belirleme söz konusudur. Bu sınırların ne kadarı dinidir. Ne kadarı örfidir ayrı bir tartışma ancak insanı anlamlı kılan şey kulluğa muhatap olmasıdır. Yoksa bir mahkeme de şahit yahut mirasta aldığı pay değildir.

Kadının toplumsal konumunu fıtratı belirler. Fıtrattan kastım bedeni gücünü de içerecek şekilde yönelişidir. Beden gücüne bağlı olan toplumlarda erkeğin kutsanması ve erkeğin hakikat ifade etmesi tartışmasızdır. Ayrıca ailenin korunması, geçiminin sağlanması, yaşlanınca aile büyüklerinin bakımı gibi konularda erkeğin rolü erkeğe verilen değerle doğru orantılıdır. Bu bağlamda klasik toplumlarda gelecek kaygılarından dolayı erkek kutsanmıştır.

Ancak;

Modern toplumlarda artık beden gücünün büyük önemi kalmadı. Aksine ince işçilik gerektiren makinelerde kadınların becerileri erkeklerden daha önde görünüyor. Buna ilave olarak kadınların zekâ gerektiren işlerde ki marifetlerini görmemek körlük olur. Ve ne acıdır ki yine kadınlar yüzünden(gelinler) artık anne ve babayı ahir ömürlerinde yine kadınlar(kızlar) bakıyor. Dolayısı ile sosyolojik önem ve değer kadından yöne değişiyor. Bunun ilerde birçok anlamı ve birçok yansıması olacaktır.

Mesele devlet idaresindeki konumuna gelince; halifenin Kureyş kabilesinden olması ne kadar şartsa halifenin erkek olması da o kadar şarttır.

Sondan bir önceki söz: Haramlar ve helaller ve dahi mahremiyet insan içindir sadece kadın için değil.

Son söz: Fer aslına tabidir. Bu tabiiyet zül değil izzettir. Unutmayın ruhların cinsiyeti yoktur.

- Milli Gazete, İdris Cevahir tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/1918573/idris-cevahir/kadin