Putların kırılışının yıldönümü

Ayhan Kaya
Ayhan Kaya

Peygamber Efendimiz (s.a.v) tebliğ göreviyle birlikte büyük bir mücadeleye girmiş, daveti kabul edenler ve kendisi büyük sıkıntılar yaşamıştı. Nihayetinde Hicret emriyle birlikte Medine yılları başlamıştı. Doğduğu, büyüdüğü topraklardan ayrılıp Yesrib’e Medine isminin verilmesine vesile olmuştu Hazreti Peygamber(s.a.v.). Aradan geçen 8 senede Müslümanlar güçlenmiş, çevredeki yahudi kabilelerini de kontrol altına almıştı. Ancak Müslümanların içinde bir yara vardı. O yaranın adı Mekke’ydi. Yeryüzünün en şerefli, en faziletli binası Kabe, Mekke’deydi ve tevhid inancından uzak yaşayan, hatta bu inancı var güçleriyle ortadan kaldırmaya müşriklerin elindeydi. Yapılış gayesinin aksine, içi putlarla dolu kurtarılacağı günü bekliyordu Beytullah. Müşriklerin yegâne kalesi olan Mekke artık fethedilmişti. İslamiyet bununla büyük bir kuvvet kazanmış, Müslümanlar da dinlerini istediği gibi, istedikleri yerde yaşama hürriyetini elde etmişti. Bugünkü sayfamızda Mekke’nin Fethi’ni anlatma gayreti gösterdik. Putların kırılışının yıldönümü, kan ağlayan günümüz Müslümanlarının da kurtuluşuna vesile olur inşaallah.

MEKKE’NİN FETHİ

Kısa bir zaman önce imza edilen Hudeybiye Antlaşması, Kureyşliler tarafından bozulmuş, sulh için arada gidip gelen heyetlerden de bir netice alınamamıştı. Savaş kaçınılmaz olmuş, nihayet Mekke’nin kurtuluşu için engel kalmamıştı. Peygamber Efendimiz (s.a.v), Mekke tarafından herhangi bir hazırlık olmaması için gerekli tedbirleri aldırdı. Kureyş müşriklerinin üzerine değil de Necid tarafıyla meşgul olmak istiyormuş intibaını vermek için de, EbûKatâde (r.a.)’yi askerî bir birlikle İzam Vadisi tarafına gönderdi. Böylece, Mekke tarafına değil de, Necid tarafına gidecekmiş tarzında haberler yayılacak ve müşrikler herhangi bir endişe duymayacakları gibi herhangi bir hazırlığa da kalkışmayacaklardı.

mekke-1889.jpg?r=9cf17c4ebe945da0d4b8d4f6a2eb58d0

İKİNDİ NAMAZINDAN SONRA ORUCUNU AÇTI

Bütün hazırlıklar tamamlanmış İslam Ordusu Ramazan ayının ilk günlerinde harekete geçmişti. Medine’den çıkan 10 bin kişilik ordu, yolda katılanlarla birlikte 12 bin kişiye ulaşmıştı. Resûl-i Ekrem ve mücahitler oruçluydu. Hava oldukça sıcak, yol almak fazlasıyla yorucuydu. Dayanılacak gibi değildi. Üstelik, her an bir çarpışma çıkabilirdi. İslam ordusu, Kudeyd mevkiine gelince, Peygamber Efendimiz (s.a.v.), ikindi namazından sonra orucunu açtı ve ashabına da açmalarını emretti.

MEKKE ETRAFINDA 12 BİN YILDIZ

Merruzzahran vadisine gelişleri gece yarısını bulmuştu. O vakte kadar İslam Ordusu’ndan haberdar olmayan müşriklere, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gelişini muhteşem bir ateş gösterisiyle bildirdi. Mücahitlerin herbirini ateş yakması emri verilince, Mekke’nin etrafında 12 bin yıldız görüntüsü oluştu. Göz kamaştıran bu manzara Mekke’ye aydınlık, müşriklere de korku ve dehşeti verdi.

Korkup telâşa kapılan müşrikler, reisleri EbûSüfya ile birlikte birkaç kişiyi, durumu öğrenmek üzere vazifelendirdi. EbûSüfyan ile beraberindekiler, bu vazifeyi yerine getirmek üzere Mekke’den çıktı. İslam ordusu karargâhına yaklaştıkları sırada da mücahitler tarafından yakalandılar. Hz. Abbas (r.a) EbûSüfyan’ı alıp Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yanına getirdi.

GİT VE KUREYŞLİLERE DE Kİ...

Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in huzurunda Allah(c.c.)’ın birliğini kabul eden Ebu Süfyan’a, ilk talimat da verilmiş oldu. Peygamber Efendimiz, Ebu Süfyan’a git ve Kureyş halkına de ki; “Kim, EbûSüfyan’ın evine girerse, emindir! Kim Kâbe’ye girer, sığınır ise, o emindir. Kim, Mescid-i Haram’a girer, sığınırsa, emindir. Kim, kapısını üzerine kapayıp evinde oturursa, ona eman verilmiştir” diye buyurdu.

MÜSLÜMAN OLUNUZ VE SELAMETE ERİNİZ!..

Ebu Süfyan, derhal Mekke’ye giderek, Müslüman olduğunu açıkladı ve ekledi: “Ey Kureyşliler! İşte, Muhammed! Karşı koyamayacağınız kadar büyük bir orduyla yanıbaşınıza gelmiş bulunuyor! Müslüman olunuz da selamete eriniz!” Akabinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sözlerini aktardı.

İSLAM ORDUSU, 4 KOLA AYRILDI

İslam ordusu, 4 kola ayrıldı. Hz. Hâlid bin Velid (r.a.)’in kumanda ettiği kol, Mekke’ye aşağı taraftan, Hz. Zübeyr bin Avvam (r.a.) Küdâ denilen mevkiden, Sa’d bin Ubâde, Seniyye tarafından ve EbûUbeyde bin Cerrâh kumandasındaki birlik de Mekke’nin üst tarafından ilerleyecekti. (Fetih ruhuna uygun olmayan bir söz eden Sa’d Bin Ubade (r.a), görevinden azledilip yerine oğlu Kays getirildi.)

DİRENİŞLE KARŞILAŞMADAN MEKKE’YE GİRDİ

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kumandanlarına şu emri verdi: Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz!”

İslam Ordusu, 4 koldan Mekke’ye giriyordu. Bu kolların 3’ü herhangi bir direnişle karşılaşmamış, sadece Halit Bin Velid (r.a.)’in komutasındaki kola küçük bir taciz yaşanmıştı. O da kolay bir şekilde savuşturulmuştu.

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.) FETİH SURESİ’Nİ OKUYORDU

Allah Resulü (s.a.v.)’nün 8 yıllık hasreti nihayete ermişti. Peygamber Efendimiz, devesi Kasvâ’nın üzerindeydi. Mübarek başında Yemen işi siyah bir sarık , sarığın bir ucunu iki omuzunun arasına Salı-vermişti. Bu haşmet ve vakar içinde mübarek beldeye giriyordu. Bir taraftan, Allah (c.c.)’ a, kendisine bu günü gösterdiğinden dolayı hamdediyor, minnet ve şükrünü arz ediyor, diğer taraftan da fethi iki sene evvel haber verip müjdeleyen Fetih Suresi’ni okuyordu. Efendimiz (s.a.v.), bu tevâzuyla Harem-i Şerif’e girdi. Müslümanlar da akın akın muazzam mâbede geliyordu.

O güne kadar Mekke’de , Hz. İbrahim (a.s.)’in tebliğ ettiği tevhid inancı unutulmuş ve Kabe’nin içi olduğu gibi etrafı da putla doldurulmuştu! Mekke’nin fethedildiği gün Peygamber Efendimiz (s.a.v) Kabe civarındaki putların bir araya toplanarak yakılmasını , yanmayacak olanların da kırılmasını emretti. Bilahare, Talha oğlu Osman’dan Kabe’nin anahtarını isteyip, “Hak geldi batıl zail oldu” ayet-i kerimesini okuyarak Kabe’nin bütün putlardan temizlenmesi işini Hz. Ömer’e verdi.

“ALLAH, BUNLARI YAPANLARI KAHRETSİN”

Hz. Ömer (r.a) Allah Rasulü (s.a.v.)’nün emrine uyarak Kabe ve etrafındaki 360 putu temizledi!. Akabinde, Peygamber Efendimiz (s.a.v) Kabe’ye girerek orada Hz. İbrahim (a.s)’le Hz. İsmail (a.s.)’in fal oku çeker bir şekilde resimlerini gördü. “Allah bunları yapanları kahretsin!” diye buyurup Al-i İmran Suresi’nin 67’nci ayet-i kerimesini okuyarak, Hz. İbrahim (a.s.)’in yahudi veya hıristiyan olmayıp, tam bir Müslüman olduğunu bildirdi. Ardında da o resimlerin de yok edilmesini emretti.

“YUSUF’UN (A.S.) KARDEŞLERİNE DEDİĞİ GİBİ...”

Bilahare, Beytullah’ta iki rekat namaz kılıp, tekbirlerle Kabe’yi dolaştı. Mescid-i Haram’a dolup kendileri hakkında verilecek hükmü bekleyen Kureyşlilere, Kabe kapısı eşiğine dikilip üç kere tekbir getirdikten sonra şu ifadelerle hitap etti:

“Hamd Allah’a yaraşır. Allah’tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. O’nun eşi benzeri yoktur!.

Allah va’dini yerine getirdi. Kuluna yardım etti. Bütün düşmanlarımızı bozguna uğrattı.

Ey Kureyş cemaati!

İyi biliniz ki cahiliyye devrine ait bütün eski görenekler, övünme vesilesi olagelen her şey, kan ve mal davaları bugün ayaklarımın altında kalmış, kaldırılmış, yalnız Kabe perdekarlığı ile hacılara su dağıtma hizmeti bırakılmıştır.

Ey Kureyş cemaati!

Muhakkak ki, Allah cahiliyyet gururunu, cahiliyyet atalarıyla (soy-sopla) büyüklenmeyi sizden kaldırmıştır.

Bütün insanlar Adem’den, Adem de topraktan yaratılmıştır.

İnsanlar iki kısım; iki sınıftır. Bir kısmı mü’min ve muttakidir. Allah katında değerli ve şereflidir. Diğer kısmı ise azgındır, yaramazdır. Allah katında da değersizdir. Nitekim, yüce Allah buyurdu ki : “Ey insanlar biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık ve siz (övünesiniz diye değil) tanışasınız diye büyük-küçük kabilelere ayırdık. Şüphe yok ki, sizin Allah katında en şerefliniz, Allah’tan en çok sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilen her şeyden haberdar olandır” (Hucurat Suresi)

Resûl-iekremefendimiz (s.a.v.) Bu hitabesindensonra, “EyKureyştopluluğu! Şimdihakkınızdabenimneyapacağımıtahminedersiniz?” diyesordu.Kureyştopluluğu, “Sen, keremveiyiliksahibibirkardeşsin! Keremveiyiliksahibibirkardeşoğlusun! Ancakbizehayırveiyilikyapacağınainanırız” dediler.BununüzerineResûl-iKibriyaEfendimiz (s.a.v.) şöylebuyurdu: “Benimhalimlesizinhaliniz, Yusuf’un (a.s.) kardeşlerinedediğinintıpkısıolacaktır. Yusuf’un (a.s.) kardeşlerinedediğigibi ben de diyorum: ‘Size bugünhiçbirbaşakakmaveayıplamayok! Allah, sizibağışlasın. O, merhametedenlerin en merhametlisidir!’ (Yusuf, 92).Gidiniz, sizlerserbestsiniz!”

KRONOLOJİ

1 Ocak Çekoslavakya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ayrıldı (1993).

1 Ocak Takvim ve saatte yapılan değişiklik yürürlüğe girdi (1926).

1 Ocak İngiltere’nin, AET’ye resmen katılışı (1973).

1 Ocak Yunanistan’ın AET’nin 10. üyesi oluşu (1981).

1 Ocak Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) yürürlüğe girdi (1994).

2 Ocak Kanuni’nin Rodos’u fethi (1523).

4 Ocak Osmanlı-İsveç savunma antlaşmasının imzalanması (1740).

5Ocak Osmanlı – İngilterearasında Çanakkale (Kal’ayıSultaniyye) Antlaşması’nın imzalanması (1809).

6 Ocak 4. Mehmet’in Edirne’de vefatı; yerine 2. Süleyman’ın tahta çıkışı (1693).

6 Ocak İngiltere’nin, Çin Halk Cumhuriyeti’ni resmen tanıması (1950).

7 Ocak Sadrazam Mustafa Reşit Paşa’nın ölümü 1858).

7Ocak DemokratPartikuruldu (1946).

9 Ocak 4. Murat’ın tahta çıkışı (1640).

9 Ocak Osmanlı Hükümeti`nin, Kırım’ın işgalini resmen kabul ettiğini içeren belgeyiRusElçisiBolgokof’a vermesi (1784).

10 Ocak Osmanlı Devleti ile Rusya arasında “Yaş Barış Antlaşması”nın imzalanması (1792).

10 Ocak Teşrinievvel, Teşrinisani, Kanunievvelveaylarının isimlerinin Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak’a (1945).

10 Ocak 1. İnönü Zaferi (1921).

10 Ocak MareşalFevziÇakmak’ın emekliye ayrılması (1944).

12 Ocak Osmanlı Mebusan Meclisi’nin son (1920).

15 Ocak İsraillilerinMescid-i Aksabaskını (1988).

16 Ocak Sultan 3. Murat’ın ölümü; 3. Mehmet’in tahta çıkması (1595).

16 Ocak İran Devrimi (1979).

17 Ocak Körfez Savaşı’nın başlangıcı (1991).

17 Ocak Ankara’da Ekmek vesikaya bağlandı (1942).

18 Ocak Çırağan Sarayı yangını 1910).

20 Ocak İlk Teşkilatı Esasiye Kanunu (Anayasa)’nun kabul edilmesi (1921).

20 Ocak Darülaceze’nin kuruluşu (1895).

21 Ocak Padişah 3. Mustafa’nın ölümü; 1. Abdülhamit’in tahta çıkışı (1774).

21 Ocak Rodos’un Fethi (1522).

22 Ocak Yavuz Sultan Selim’in Ridaniye Seferi (1517).

23 Ocak İttihatçıların Bab-ı Âli baskını (1913).

25 Ocak Sırp Zındığı Zaferi (1364).

26 Ocak General Kazım Karabekir’in vefatı (1948).

26 Ocak Karlofça Barış antlaşması (1699).

27 Ocak Osmanlı Devletinin kuruluşu (1299).

27 Ocak Hatay Antlaşması’nın imzalanması (1937).

29 Ocak Fransızların sözde Soykırımını tanıyan yasa tasarısı, JacquesChirac tarafından onaylandı 2001).

31 Ocak Suriye-Mısır birleşmesi (1958).

- Milli Gazete, Ayhan Kaya tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/1477940/ayhan-kaya/putlarin-kirilisinin-yildonumu