Çatalca villalarında müthiş iddialar

CHP‘li vekil Sezgin Tanrıkulu Baş­ba­ka­n?­ın dü­nü­rü­nün olduğu iddia edilen Ça­tal­ca­‘da in­şa edi­len vil­la­la­rla il­gi­li şoke eden soruların yer aldığı bir soru önergesi verdi.

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tan­rı­ku­lu, Baş­ba­ka­n?­ın dü­nü­rü­nün Ça­tal­ca­?da 55 bin met­re­ka­re­de in­şa edi­len vil­la­la­rıy­la il­gi­li id­di­ala­rı Mec­li­s?­e ta­şı­dı.

Sezgin Tanrıkulu, Tuğ­la ve se­ra­mi­ğin TO­Kİ ile KİP­TA­Ş?­tan kar­şı­la­nıp kar­şı­lan­ma­dı­ğı­nı sor­du.

Tanrıkulu ayrıca ‘Vil­la­la­rın in­şat­la­rın­da İBB ta­şe­ron iş­çi­le­ri­nin ça­lış­tı­rıl­dık­la­rı id­di­ası doğ­ru mu­dur?‘ sorusu ile ‘Ka­nal İs­tan­bul, 3?ün­cü köp­rü ve 3?ün­cü ha­va­li­ma­nı pro­je­le­ri­nin yan­daş zen­gin­leş­tir­me araç­la­rı ol­duk­la­rı doğ­ru mu­dur? sorusunu da sordu.

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Sez­gin Tan­rı­ku­lu TBMM Baş­kan­lı­ğı­?na sun­du­ğu so­ru öner­ge­sin­de, ?­Ça­tal­ca?da Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n?­ın dü­nü­rü­ne ait ol­du­ğu id­di­a edi­len yak­la­şık 55 bin met­re­ka­re­lik alan üze­rin­de in­şa edi­len vil­la­la­rın in­şat­la­rın­da İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­şe­ron iş­çi­le­ri­nin ça­lış­tı­rıl­dık­la­rı id­di­ası doğ­ru mu­dur??? di­ye sor­du. Bugün gazetesinin haberine göre, CHP?­li Sez­gin Tan­rı­ku­lu, Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Arın­ç?­ın ya­nıt­la­ma­sı is­te­miy­le sun­du­ğu öner­ge­sin­de şu so­ru­la­rın ya­nı­tı­nı is­te­di:

1. Ça­tal­ca?da Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n?­ın dü­nü­rü­ne ait ol­du­ğu id­di­a edi­len yak­la­şık 55 bin met­re­ka­re­lik alan üze­rin­de in­şa edi­len vil­la­la­rın in­şat­la­rın­da İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­şe­ron iş­çi­le­ri­nin ça­lış­tı­rıl­dık­la­rı id­di­ası doğ­ru mu­dur?

2. Tuğ­la­la­rın TO­Kİ­?den, taş­la­rın ve se­ra­mik­le­rin KİP­TA­Ş?­tan be­del­siz te­min edil­dik­le­ri id­di­ası doğ­ru mu­dur?

3. Pey­zaj dü­zen­le­me­le­ri­nin İB­B?­nin im­kân­la­rıy­la ya­pıl­dı­ğı id­di­ası doğ­ru mu­dur?

4. En ka­li­te­li ve pa­ha­lı çim­le­rin İBB ta­ra­fın­dan be­del­siz te­min edil­dik­le­ri, id­di­ası doğ­ru mu­dur?

5. Vil­la­la­rın in­şa edil­dik­le­ri ala­na di­ki­len ağaç­la­rın bi­le dev­let büt­çe­sin­den kar­şı­lan­dık­la­rı id­di­ası doğ­ru mu­dur?

6. İmar, ta­pu, pro­je ile il­gi­li so­run­la­rın Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n?­ın ta­li­mat­la­rıy­la aşıl­dı­ğı ve çö­zül­dü­ğü id­di­ası doğ­ru mu­dur?

7. Ka­nal İs­tan­bul, 3?ün­cü köp­rü ve 3?ün­cü ha­va­li­ma­nı pro­je­le­ri­nin yan­daş zen­gin­leş­tir­me araç­la­rı ol­duk­la­rı doğ­ru mu­dur?

8. Vil­la­la­rın ya­pı­mın­da İBB, TO­Kİ, KİP­TAŞ, Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı, Or­man Ba­kan­lı­ğı dev­let gö­rev­li­le­ri­nin ça­lış­tı­rıl­dık­la­rı id­di­ası doğ­ru mu­dur?

9. Ba­sın ara­cı­lı­ğıy­la 3?ün­cü ha­va­li­ma­nı­nın, 3?ün­cü köp­rü­nün ve Ka­nal İs­tan­bul pro­je­le­ri­nin yer­le­ri­nin Ça­tal­ca ola­rak açık­la­na­rak, pek çok ki­şi­nin  Ça­tal­ca­?dan ar­sa al­ma­ya yön­len­di­ril­di­ği ve böy­le­ce  Ça­tal­ca­?da­ki ara­zi­le­rin fi­yat­la­rı­nın art­ma­la­rı­nın sağ­lan­dı­ğı id­di­ası doğ­ru mu­dur?

10. Ka­nal İs­tan­bul, 3?ün­cü köp­rü ve 3?ün­cü ha­va­li­ma­nı pro­je­le­ri açık­lan­ma­dan ön­ce, el al­tın­dan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n?­ın ya­kı­nın­da­ki ki­şi­ler­ce Ça­tal­ca­?da ara­zi­ler sa­tın alın­dı­ğı id­di­ası doğ­ru mu­dur?

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/1038058/catalca-villalarinda-muthis-iddialar