'Dini ve Namusu Olanlar Kazanamazlar'

10 Temmuz 1923 de Ankara İstasyonu ndaki Kalem mahsus

binasında fırka nizamnamesini müzakereden sonra Gazi ile yalnız kalarak

hasbihallere başlamıştık.

-Din ve ahlâkı olanlar aç kalmaya mahkûmdurlar, dediler.

Kendisini hilâfet ve saltanat makamına lâyık gören ve bu

hususlarda teşebbüslerde de bulunan din ve namus lehinde türlü sözler söyleyen

ve hatta hutbe okuyan, benim kapalı yerlerde baş açıklığımla lâtife eden, fes

ve kalpak yerine kumaş başlık teklifimi hoş görmeyen M. Kemal Paşa, benim

hayretle baktığımı görünce şu izahatı verdi:

-Dini ve namusu olanlar kazanmazlar, fakir kalmaya

mahkûmdurlar. Böyle kimselerle memleketi zenginleştirmek mümkün değildir. Onun

için önce din ve namus telâkkisini kaldırmalıyız. Partiyi, bunu kabul edenlerle

kuvvetlendirmeli ve bunları çabuk zengin etmeliyiz. Bu suretle kalkınma kolay

ve çabuk olur.

AÇIKLAMA:

Yukarıdaki satırlar Uğur Mumcu nun hazırladığı KAZIM

KARABEKİR ANLATIYOR adlı kitabın 16. basımının 83-84. sayfalarından, hiçbir

ilave yapılmaksızın alınmıştır (Tekin Yayınevi 1995). Kitap daha önce 10-29

Haziran 1990 günleri arasında Cumhuriyet Gazetesi nde bir yazı dizisi olarak

yayınlanmıştır.

  (İkinci yazı)

Şuurlu Müslüman Kimdir

MÜSLÜMAN neler yapmaz Numaralı bildireyim ki, çok açık,

çok seçik olsun. (Maddeler önem sırasına göre değildir.)

1. Müslüman nefsini=kendini beğenmez, tebrie

etmez=aklamaz.

2. Müslüman yalan söylemez.

3. Müslüman aldatmaz.

4. Müslüman verdiği sözü tutar.

5. Müslüman emanetleri ehliyet sahiplerine verir,

ehliyetsizlere vermez.

6. Müslüman, derecesi neyse, ya fiilen, ya söz ve yazı

ile, yahut kalp ile emr-i mâruf ve nehy-i münker yapar.

7. Müslüman yemede içmede, meskende, giyim kuşamda,

binitte, her konuda israftan kaçınır.

8. Müslüman zekatını Kur ana, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun

şekilde verir.

9. Müslüman zekatları haksız şekilde toplamaz, gasb

etmez.

10. Müslüman ilmihalini doğru şekilde ve kendisine

yetecek miktarda öğrenir ve öğrendiği bilgileri hayata uygular.

11. Müslüman, Ümmet denilen çok mübarek bir topluluğun

bir ferdi olduğunu bilir, bunun şuuruna sahip olur.

12. Müslüman Rabb olarak Allahü Teala hazretlerinden

razıdır. O nun kemal sıfatlarla sıfatlı, noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu

bilir.

13. Müslüman, Kitap ve Düstur olarak Kur andan razıdır.

Kur anın bütün emirlerinin, yasaklarının, öğütlerinin, koyduğu sınırların,

hükümlerinin doğru olduğunu bilir.

14. Müslüman, din olarak İslam dan razıdır. Allah katında

doğru, makbul,  hak dinin ancak İslam

olduğunu kesin şekilde bilir ve hak din olmakta İslam a ortak koşmaz.

15. Müslüman nebi ve resul olarak Muhammed Mustafa

sallallahu aleyhi ve sellemden razıdır. Onu seyyid, kaaid, mürşid kabul eder.

16. Müslüman, nizam olarak, hükümleri Kur andan ve

Sünnetten çıkartılmış Şeriat-i Garra-i Ahmediyyeden razıdır. 

17. Müslüman kazançların helal, haram ve şüpheli diye üçe

ayrıldığını bilir, haram ve şüphelilerden uzak durur.

18. Müslüman rüşvet almaz, rüşvet vermez.

19. Müslüman, zinanın haram olduğunu bilir ve zinayı

kötüler ve onunla mücadele eder.

20. Müslüman, başkalarının karılarına kızlarına analarına

şehvet gözüyle bakmaz.

21. Müslüman ribadan ve ribaya benzer kötülüklerden uzak

durur.

22. Müslüman, kendisinin babasının kardeşinin dostunun

aleyhinde de olsa doğru şahitlik yapar, yalancı şahitlik yapmaz.

23. Müslüman bâtıl alış veriş denilen kötülüklerden uzak

durur.

24. Müslüman gıybetten, tecessüsten, nemimeden ve diğer

dil âfetlerinden uzak durur.

25. Müslüman kafirleri dost ve velî edinmez.

26. Müslüman, kafirlere benzemez, onların örflerini

âdetlerini hayat tarzını taklid etmez.

27. Müslüman biatsizlikten ve itaatsizlikten korkar;  râşid ve âdil bir İmama biat ve itaat eder.

28. Müslüman, mü min kardeşlerini ötekileştirmez, hepsini

kardeş bilir.

29. Müslüman, cemaat tarikat hizip fırka meşreb grup

parça baron; holiganlığı militanlığı fanatizmi yapmaz.

30. Müslüman fitne fesat nifak şikak yangınları

çıkartmaz.

31. Müslüman ihalelere fesat karıştırmaz.

32. Müslüman haram kirli necis rant yemez.

33. Müslüman komşusuna eziyet etmez, ona rahatsızlık

vermez, o komşusunun kurdu değil, meleği olmaya çalışır.

34. Müslüman kara kirli necis haram servet sahibi olmaz.

35. Müslüman târik-i salat ve târik-i cemaat değildir.

36. Müslüman Kezzaplardan, Deccallardan, Süfyanlardan

nefret eder, onları asla sevmez, beğenmez ve desteklemez.

37. Müslüman, kendi günah ayıp ve kusurlarına bakıp

ağlamaktan dolayı başkalarınınkileri göremez.

38. Müslüman, herkesin içinde ve arasında yemez içmez,

kimseyi imrendirmez, üzmez.

39. Müslüman kibirli, gururlu, azametli olmaz;

alçakgönüllü ve mütevazı olur.

40. Müslüman hilekar ve düzenbaz değildir, ölçü ve

tartıda dosdoğrudur,  içinde yalan

bulunan aldatıcı reklam yapmaz.

41. Müslüman, canını çoluk çocuğunu Resulullah

Efendimizden (Salat ve selam olsun ona) daha fazla sevmez, en fazla onu sever.

42. Müslüman, Bezm-i Ezelde Allahü Teala ile yapmış

olduğu ahd ü misakı unutmaz.

43. Müslüman Resulullah Efendimize biatli, irtibatlı ve

itaatlidir.

44. Müslüman kendisini günahsız, hatâsız görmez.

45. Müslüman, büyüklere saygılı, küçüklere şefkatli ve

merhametlidir.

46. Müslüman istikamet=doğruluk dürüstlük sahibidir,

eğrilik ve yamukluk yapmaz.

47. Müslüman ya göründüğü gibi olan yahut olduğu gibi

görünen kimsedir.

48. Müslüman Tevhid inancına, Kur ana, Şeriata aykırı

inançları sahip değildir, bunlara aykırı söz söylemez, kanaat beyan etmez,

fetva vermez, ictihad yapmaz.

49. Din konusunda bir ihtilaf zuhur ederse, Müslüman

Sevad-ı Âzam (büyük karaltı) içinde yer alır.

50. Müslüman iyilik ve faziletlerini söylemez, (veli ise)

keramet reklamı yapmaz aksine setr eder=gizler.

16.3.2014 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Asgari ücret 2 bin 825 TL oldu! Zamdan memnun musunuz?