Reklamı Kapat

UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK?3:

Lozan da Kurulan Türkiye Sistemi Gençliği İfsad

Etmektedir

Giriş

Hemen hemen her yıl, farklı uyuşturucu madde ismi

zikredilerek gençliğin uyuşturucu bataklığına doğru sürüklendiği şikâyetleri

yapılmakta ve acil yasal düzenlemeler yapılarak madde kullanımına karşı

mücadele şiddetlendirilmektedir. Ancak şimdiye kadar madde kullanımına karşı

verilen savaşlardan iyi bir sonuç alınamamıştır. Neden

Gençliğin uyuşturucu kullanmasında yabancı

istihbaratların ve özellikle Siyonizm in ifsad hareketinin büyük bir etkisi

vardır. Bütün bu etkileri kırması gereken ve gençliği koruması gereken devlet,

bunda niçin başarılı olamamaktadır Türkiye de var olan ve devlete ruh ve şekil

veren sistemin bunda bir etkisi ve katkısı var mıdır

Burada Türkiye sisteminin gençliği ifsad ederek onu

sigara, alkol ve uyuşturucu kullanmaya yönlendirmesi ya da icbar etmesi konusu

ele alınıp incelenecektir.

Türkiye nin Ana Tezadı:

Melez Değerler Sistemi

Osmanlının yıkılmasından sonra Anadolu topraklarında

verilen Milli Mücadele, zaferle sonlanmıştır. Milli Mücadele yi yürüten

kadrolar arasında başlayan iktidar kavgası, Mustafa Kemal ve arkadaşları

tarafından kazanılmış ve Birinci Meclis tasfiye edilmiştir. Lozan da, İnönü ve

Hahambaşı Hayım Naum arasında yapılmış olan gizli pazarlığın sonucu, Türkiye

Cumhuriyeti tanınmış ve ardından Türkiye de Hayım Naum Doktrini uygulamaya

sokulmuştur. Laikliğin getirilmesi, halifeliğin kaldırılması, alfabenin

değiştirilmesi, medreselerin kapatılması, eğitim sisteminin batı kültür ve

medeniyet değerlerine göre tanzim edilmesi, ibadetin ve ezanın

Türkçeleştirilmesi, kılık kıyafetin değiştirilmesi, tarihle olan bağların

koparılması, bu gizli anlaşmanın sonucudur. Verilen sözlere, yapılan gizli

anlaşmalara uygun olarak eğitim müfredatlarında yapılan düzenlemelerle, Varlık

Teorisi, Bilgi Teorisi, Değer Teorisi ve Tarih Teorisi alanlarında büyük

tahribat yapılmıştır. Cumhuriyetin kurucu kadrolarının eğitim anlayışının

uygulanmaya sokulması ile birlikte, bu ülkede, aile ile okul karşı karşıya

gelmiştir. Batı kültür-medeniyet değerleri, İslam kültür-medeniyet değerlerini

tasfiye edememiş; İslam kültür-medeniyet değerleri de, Batı kültür-medeniyet

değerlerinin topluma nüfuz etmesini engelleyememiştir. İki farklı çatışan değer

sisteminin iç içe geçmesi, birbirine karışması ile melez değer sistemi meydana

gelmiştir. Melez değer sistemi, sabitesi, ilkesi, kuralı hatta kutsalı olmayan

zamana, zemine ve şartlara göre hareket eden ve davranan, çifte standart

kullanan şizofren bir insan unsuru ve bir toplumsal yapı ortaya çıkarmıştır.

Tütün/Sigara, Alkol ve Uyuşturucu ile ilgili yasal

mevzuat

Anayasa nın 58. maddesinde, Devlet, gençleri alkol

düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü

alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır

denmektedir. Siyasi iktidarlar, gerekli tedbirleri alabilmek için Anayasa nın

bu maddesine dayanarak kanunlar, yönetmelikler, genelgeler ve bakanlar kurulu

kararları çıkarmışlardır. Tütün/sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımına karşı

mücadele ile doğrudan veya dolaylı alakalı olan,  var olan kanun, yönetmelik, genelge ve

bakanlar kurulu kararları şunlardır(1):

Kanunlar

*Türk Ceza Kanunu,

*Türk Medeni Kanunu,

*5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,

*5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,

*4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve

Kontrolü Hakkındaki Kanun,

*6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

*3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun ,

*2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun,

*6291 Sayılı Kanun

*5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi

Hakkında Kanun

*5898 Sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan

Sağlığının Korunmasına Dair Kanun

*984 Sayılı Ecza Ticarethaneleri ile Sanat ve Ziraat

İşlerinde Kullanılan

Zehirli ve Müessir Maddelerin Satıldığı Dükkânlara Mahsus

Kanun,

*6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun,

*1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu,

*6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın

Hizmetleri Hakkında Kanun,

*5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu,

*6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin

Önlenmesine Dair Kanun,

*2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,

*2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu,

*2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

*3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu,

*4810 Sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu,

*5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

*5402 Sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri

ile Koruma Kurulları Kanunu (Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu)

Yönetmelikler

*Karayolu Taşıma Yönetmeliği,

* Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının

Korunması Hakkında Yönetmelik ,

*Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve

Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

*Uyuşturucu Maddelerle İlgili 88/12850 Sayılı Yönetmelik

ve 87/11703 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

*Çocuk Koruma Kanunu na Göre Verilen Koruyucu ve

Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik,

*Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma

Kurulları Yönetmeliği,

*Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik,

*Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği,

*Serbest Bölgeler Yönetmeliği,

*Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği,

*Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Destek Programları

Yönetmeliği,

*Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında

Yönetmelik,

*Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

*Kenevir Ekimi ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik,

*Haşhaşın Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi,

İmhası, Satın Alınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik,

*25902 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin

Yönetmelik,

* Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair

Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik .

Bakanlar Kurulu Kararları

*Gençlik ve Spor Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (03.06.2011 tarihli ve 638 sayılı),

* Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında

Bakanlar Kurulu Kararı (09.09.2012 tarihli ve 28406 sayılı Resmi Gazete de

yayımlanan 25.07.2012 tarihli ve 2012/3544 sayılı karar),

*17.02.2012 tarihli ve 2012/2861 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı (22.03.2012 tarihli ve 28241 sayılı Resmi Gazete),

*22.05.2013 tarihli ve 2013/4827 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı, 

*03.10.2013 tarihli ve 28430 sayılı Resmi Gazete de

yayımlanan Bakanlar Kurulu nun 2012/3652 sayılı Uyuşturucu Madde

Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması

(İçişleri Bakanlığı nın 3/7/2012 tarihli ve 2084 sayılı yazısı Bakanlar

Kurulu nca 13/8/2012 tarihli kararı).

Genelgeler

*Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem

Planı (2011 2013) (2011/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi),

*Madde Bağımlılığı Merkezlerinde Görev Yapacak Personelin

Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ,

* Normal Reçete ile Verilecek İzlemeye Tabi İlaçlar la

ilgili genelgeler (07.11.2012 tarih ve 2012/11 sayılı genelgesi; TİTCK nın

21.11.2012 tarih ve 2012/13 sayılı genelgesi, Sağlık Bakanlığı 2013),

*Elektronik Reçete (e-reçete) uygulaması 22.06.2012

tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu

Sağlık

Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(01.07.2012).

Ulusal Uyuşturucu Strateji Belgesi, Ulusal Uyuşturucu

Eylem Planı ve Koordinasyon

Anayasaya, kanunlara, yönetmeliklere, genelgelere ve

bakanlar kurulu kararlarına dayanarak sigara, alkol ve uyuşturucuya karşı

mücadele etmek amacıyla şu ulusal, yerel ve kurumsal stratejik planlar ve

belgeler hazırlanmıştır(1):

Stratejik Eylem Planları

*Ulusal Uyuşturucu Strateji Belgesi (2006 2012),

*Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı (2010 2012),

*Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi

(2013 2018),

*Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı Belgesi (2013 2015),

*Yerel Düzeydeki İl Uyuşturucu Eylem Planları,

*Kurumsal Stratejik Planlar

*Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Stratejik Planı

(2013 2017),

*Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortamlarında Şiddetin

Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı (2006 2011),

*Diyanet İşleri Başkanlığı Stratejik Planı (2012 2016),

*İçişleri Bakanlığı Stratejik Planı (2010 2014),

*Gençlik ve Spor Bakanlığı Stratejik Planı (2013 2017),

*Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Stratejik Planı (2013 2017),

*Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı (2013 2017),

*Gümrük Müsteşarlığı Stratejik Planı (2010 2014),

*Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Stratejik

Planı (2010 2014),

*Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Stratejisi (2010 2015)

ve Eylem Planı (2010 2012),

*Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı

(2008 2012),

*Kırsal Alan Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Planı

(2010 2012),

*Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı (2011 2023),

*Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesi (2012-.. ),

*Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı

(2012 2020),

*Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı

(2013 2017).

          Koordinasyon

Düzenleme

*Ulusal Koordinasyon,

*Yerel Koordinasyon,

*İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulları ve İl Uyuşturucu

Eylem Planları.

TUBİM Bilim Kurulu

Madde Kullanımına Karşı Mücadele Etmek için Uluslararası

İşbirliği

*Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi

(UNODC-United Nations Office on Drugs and Crime),

*Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

(OSCE-Organization for Security and Cooperation in Europe),

*Dünya Gümrük Örgütü (WCO- World Customs Organization),

*Güneydoğu Avrupa İşbirliği İnisiyatifi (SECI/SELEC),

*Dünya Sağlık Örgütü (WHO- World Healh Organization),

*İnterpol, 

*  Avrupa Kriminal

Laboratuvarları Organizasyonu (ENFSI- European Network of Forensic Science

Institutes).

Sonuç: Sigara, Alkol, Madde Kullanımı İle Mücadelede

Türkiye nin Çıkmazı

Türkiye yi yönetenlerin bu büyük mücadelesi, niçin

gerektiği gibi olumlu bir sonuç vermemektedir/verememektedir

Mesele, Türkiye nin benimseyip halka kanunen, cebren ve

hile ile kabul ettirmeye çalıştığı değerler sistemi ile alâkalıdır. Değerler

sisteminin önemli fonksiyonu, hayatı anlamlandırıp şekillendirmesidir. İnsan

yapısı değer ilişkisi, fıtrat değer ilişkisi, bilgi değer ilişkisi, iman değer

ilişkisi ve mutluluk değer ilişkisi hayatı anlamlandırır ve şekillendirir.

Allah inancına dayanan dinlerde, temel değerler (tevhidi değerler), vahiyle

peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilmektedir.

Tevhidi değerler, tüm insanlık için geçerli olup,

insanların birbirlerinin hak ve hukuklarını çiğnemeyecek tarzda, hayatı tanzimi

öngören değerlerdir. İnsan fıtratının ifadesi olan tevhidi değerler, ferdi,

milleti, ümmeti ve insanlığı bir bütün olarak bu dünya öteki dünya denklemi

içerisinde göz önüne alarak inşa eder. Müminler, bu dünyada yaptığı/yapacağı

her şeyin kaydedildiğini, sorgulanacağını ve ona göre ya cennetle ya da

cehennemle ödüllendirileceğine iman ederler. Yaptığı her işi, devlet gücü olsun

ya da olmasın, görülsün ya da görülmesi Allah ın gördüğü, bildiği şuuru

içerisinde yaparlar. Bu şuur hali, Müslüman toplumları en az suç işlendiği

toplumlar haline getirmiştir. Değerlerin harmanlanması (hakla batılın, helalle

haramın, marufla münkerin karıştırılması), tevhidi değerlerin saflığını

bozduğundan Müslümanların tutum, tavır ve davranışını etkileyerek tezatlı

davranmaya sokar ve doğru yoldan saptırır:

Şayet onlar da, sizin inandığınız gibi inanırlarsa,

kuşkusuz doğru yolu bulmuşlardır; yok eğer yüz çevirirlerse, onlar elbette bir

(çelişki ve) aykırılık içindedirler. (2 Bakara 137).

 Lozan dan bu yana

Türkiye nin yaşadığı ana sıkıntı, İslam kültür ve medeniyet değerlerine göre

yaşayan bir milleti, devletin güç kullanarak, Batı kültür ve medeniyet

değerlerine göre yaşamaya icbar etmesi; AB uyum yasalarına göre

şekillendirmesidir. Cumhuriyet dönemi yöneticilerinin halka rağmen halk için

ilkesi gereğince kanunen ve cebren başlattıkları bir sürecin inşa ettiği

melez değer sistemi, insanlarımızın şizofren davranmasına sebebiyet vermiş, ne

zaman ne yapacağı belli olmayan bir insan unsuru ortaya çıkarmıştır. Daha açık

bir deyişle ne Müslüman ı Müslüman, ne laiki laik, ne ateisti ateist, ne

komünisti komünisttir. SEKAM tarafından yapılan 15 28 yaş grubunu kapsayan

gençlik araştırmasındaki veriler, bu gerçeği bütün açıklığı ile ortaya

koymaktadır(2).

Melez değer sisteminin ortaya çıkardığı bu tezatlı

anlayış, davranış ve yaklaşım, sigara, alkol, madde kullanımı ile yapılan

mücadelede kendisini göstermektedir. Sistem bir taraftan sigara, alkol

kullanımı ile mücadele ederken diğer taraftan sigara, alkolün üretilmesine,

satılmasına, kullanılmasına ve reklâmının yapılmasına müsaade etmektedir. Yani

sistem, bir taraftan, sigara, alkol, kumar, şans oyunları ve fuhşu teşvik

ederek toplumu ifsad ederken diğer taraftan halkı bunların şerrinden korumaya çalışmaktadır.

Bu Türkiye nin çıkmaz sokağıdır.

 Sigara, alkol ve

madde kullanımına karşı verilen büyük bir mücadeleye, alınan tedbirlere rağmen;

sigara, alkol ve madde kullanımı, her geçen gün, hem daha alt yaş gruplarına

doğru iniyor (10 11 yaş grubu) hem de toplumun farklı kesimleri ve farklı

mekânları içinde yaygınlaşıyor ise sebebi, sistemin ve devletin bünyesinde

barındırdığı ve fakat göremediği ya da görmek istemediği bu tezattır.

Lozan da kurulmuş olan Türkiye sistemi, gençliği kendi

inanç sisteminden, kültür ve medeniyetinden, tarihinden kopararak kendine

yabancılaştırmakta, kimliksizleştirmekte ve bunalıma sürüklemektedir. Kendine

yabancılaşan, kimliksizleşen ve bunalıma sürüklenen bir genç acılarını,

dertlerini unutmak için sigara, alkol ve uyuşturucu kullanmaya

yönelmektedir/yönlendirilmektedir.

O nedenle sistem ve devlet bu şizofreniden

kurtarılmadıkça alınan tedbirler işe yaramayacaktır. Çünkü şeytanın yolundan

gidilerek doğru yola, Rahman ın yoluna ulaşılmak mümkün değildir:

Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal

okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan

kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz. (5 Maide 90)

Öyleyse;

Ey iman edenler, hepiniz topluca barış ve güvenliğe

(silm e İslam a) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık

bir düşmandır. (2 Bakara 208)

Kaynaklar

1- Türkiye Uyuşturucu Ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme

Merkezi (TUBİM), REITOX, T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı EMCDDA 2012, 2013

Ulusal Raporları, Ankara, 2012, 2013.

2- SEKAM, Türkiye Gençlik Raporu, İstanbul, 2013.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Prof. Dr. Burhanettin Can - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Şehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket EYT konusunda ne düşünüyorsunuz?