Reklamı Kapat

İslam Devleti?nin Bazı Özellikleri

Bir İslam devletinin belli başlı özellikleri,

meziyetleri, faziletleri:

1. Müslüman olsun, ehl-i zimmet olsun (Hıristiyanlar,

Yahudiler), bütün halkına can mal ırz namus nesep din inanç kimlik kültür

hürriyeti ve güvenliği sağlar. Öyle ki İslam devleti tebaası olan

gayrimüslimler, burada Hıristiyan ülkelerindekilerden daha güvenli ve huzurlu

yaşar.

2. İslam devleti, adalet devletidir. Suç işlemeyen

kimselere asla ceza verilmez.

3. İslam devleti, İslam ın savaş hukukuna riayet eder.

Gayr-i muhariplere, kadınlara, çocuklara ilişmez. Onları, öldürmek bir tarafa

korur, gözetir.

4. İslam devletinde suç işlemeyenler korkusuz yaşar.

5. Hindistan, Müslümanların idaresinde iken Mecusi halka

bile ehl-i zimmet muamelesi yapılmıştır.

6. İslam devletinde idareciler için dokunulmazlık yoktur.

7. İslam devleti, gayrimüslim halkına çok geniş siyasî

hürriyet vermez ama bu kısıtlamayı adaletiyle, sağladığı güvenle, koruma ve

gözetmesiyle, geniş din hürriyetiyle telafi eder.

8. Kur an ın Dinde ikrah yoktur prensibi gayrimüslimler

içindir, onlar kesinlikle Müslüman olmaya zorlanmaz, lâkin Müslüman ahali için

birtakım zorlayıcı maddeler ve hükümler vardır. Ramazan da açıkça oruç yememek,

şeriata aykırı şekilde açık dolaşmamak gibi Dinde ikrah yoktur, prensibini,

bazı konularda Müslümanlara baskı yapılamaz şeklinde anlayanlar İslam ı ve

Kur an ı anlamamış yahut kötü niyetli kimselerdir.

9. İslam devletinde çocuklar, gençler, yeni nesiller

İslam mekteplerinde inançlı, bilgili, şuurlu, yüksek ahlâklı, vasıflı, güçlü,

hayırlı Müslümanlar olarak yetiştirilir.

10. İslam devleti Müslüman ebeveyne çocuklarını dinsiz

ateist bozuk yetiştirme hakkını, şansını, tercihini vermez.

11. İslam devleti, Müslümanlardan zekât amilleri

vasıtasıyla zekât toplar ve bu zekâtlar Kur an a, Sünnet e, Şeriata, fıkha

uygun şekilde ve adilane bir tarzda ihtiyaç sahiplerine temlik suretiyle

dağıtılır.

12. İslam devleti şura-istişare-danışma esasına dayanır.

Bütün halk şuraya dâhil değildir. Âlim, fazıl, ehliyetli, liyakatli, ziyalı,

mu temen kimselerle istişare edilir.

13. İslam devleti Şeriat-ı Garra-i Ahmediyye üzerine

müessestir.

14. Bedevîlerin, arabîlerin elbette Müslüman olmaya

hakları vardır ama onlar İslam ı temsil edemezler, İslam devletinin idaresinde

ve gidişatında söz ve rey sahibi olamazlar.

15. Bir İslam devleti adalet, şeffaflık, temizlik, insaf,

asayiş, insan fıtratına uygun medeniyet bakımından dünya devletleri içinde

birinci olmak durumundadır. Olamazsa lafla Müslüman devletidir, gerçek İslam

devleti değildir.

16. İslam devletinde kadınların vesikalı seks kölesi

olarak çalıştırılmasına asla izin verilmez.

17. İslam devletinde kadınlar, rahat ve huzurla seyahat

edebilmeleri için kendilerine mahsus taşıma araçlarında seyahat ederler.

18. İslam devletinde mahkemeler işsiz, hapishaneler

ıssızdır.

19. İslam devleti riba muamelelerine, batıl alım satıma

izin vermez.

20. İslam devletinde Kur an ın kısas hükmü caridir.

Kitabullah ta Kısasta sizin için hayat vardır buyurulmaktadır.

21. İslam devleti dünyanın her yerinde zulme ve baskıya

uğramış gayrimüslim seçkinlere iltica hakkı tanır.

22. İslam devletinde milletler sistemi vardır

Müslümanlar İslam milletidir Rum Ortodoks milleti Latin Katolik milleti

Ermeni milleti Yahudi milleti (Osmanlı Devleti nde böyleydi)

23. İslam devleti Şeriata aykırı olmamak şartıyla

tasavvufa, tarikatlara izin verir. Bütün tarikatlar Meclis-i Meşayih denilen

kurum tarafından sıkı şekilde denetlenir.

24. İslam devleti gerekli ve lüzumlu gördüğü takdirde

büyük rüşvet suçlarında, uyuşturucuda, terör hareketlerinde adil yargı ve fetva

kurumlarının vereceği hükümlere göre idam cezası uygulayabilir.

25. İslam devletinin eğitim sistemi ve mektepleri o kadar

güçlü, vasıflı ve mükemmeldir ki gayrimüslim ülkelerden bunlara öğrenci

gönderilir.

(İkinci Yazı)

Din ve Siyaset ile Zengin Olmak

O meşhur büyük Paşa ömrü boyunca hiç ticaret, üretim

yapmamıştı ama öldüğünde Türkiye nin en zengin insanı idi.

İkinci Millî Paşa da ticaret, sanayi, hizmet işleriyle

uğraşmamıştı; o da çok zengin olarak ölmüştü.

Mareşal Fevzi Çakmak ın, Kazım Karabekir Paşanın, Celal

Bayar ın büyük serveti yoktu. Adnan Menderes çiftlik sahibi idi ama o da süper

zengin sayılmazdı, hem de mütevazı serveti aileden kalmaydı.

CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek varlıklı bir insandı.

Bakan olur olmaz, ben burada bakan koltuğunda oturduğum müddetçe (ticaret

yapan) kardeşim kapıdan içeriye girmeyecektir diye talimat vermişti.

Adnan Kahveci temiz bir kimseydi, fakirdi. Politika

yaparken zengin olmadı, fakir öl(dürül)dü.

Din ve politika Birincisi ulvî, ikincisi süflî Bu iki

değer  şahsî zenginleşmeye, ticarete alet

edilmemelidir.

Dünyanın en rezil, alçak, sefil, kepaze, bayağı, şerefsiz

insanları din istismarı=sömürüsü yaparak zengin olanlar, şahsî nüfuz ve prestij

elde edenlerdir.

Hem dine hizmet etmiş, hem de bu arada voliyi vurup

zengin olmuş Yutan yutsun ama bendeniz böyle zokaları yutacak kadar geri

zekalı değilim.

ABD de bir ara yer fıstığı üreten orta zengin bir zat

Başkan olmuştu. Devlet reisliği koltuğuna oturur oturmaz, çiftlikleri,

işletmeleri notere teslim edilmişti.

Şaibeli şekilde zengin olan Müslümanlar İslam a dolaylı

şekilde büyük zarar vermektedir.

Kur ana, Sünnete, Şeriata, İslam ahlakına ve hikmetine

aykırı yol ve metotlarla hizmet olmaz.

Halife Hazret-i Ömer mescitte minbere çıkmış, hutbe

okuyacak Tam söze başlayacak, Ashaptan biri ayağa kalkmış, Ey Ömer, öncelikle

üzerindeki yeni elbisenin hesabını ver. Ganimetten senin payına düşen parça

üzerindeki elbise için yeterli değildi Ömer sakin bir şekilde cevaplamış: Evet

yeterli değildi, oğlumun payına düşen parçayla birleştirip bu elbiseyi

diktirdim

17.09.2014

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket EYT konusunda ne düşünüyorsunuz?