Reklamı Kapat

Bozuk Düzen, İslamî Düzen?

Bugünkü düzen islamî bir düzen midir İslamî bir düzen Kur an, Sünnet, Şeriat, İslam ahlakı hüküm ve kuralları üzerinde yükselir   Bizdeki düzenimiz b...

Bugünkü düzen islamî bir düzen midir İslamî bir düzen

Kur an, Sünnet, Şeriat, İslam ahlakı hüküm ve kuralları üzerinde yükselir   Bizdeki düzenimiz böyle midir

Kalbinde iman olan bir kimse, islamî olmayan bozuk bir

düzene iyidir diyemez.

Bozuk düzenlerin çok kötüsü, orta kötüsü, az kötüsü

olabilir ama asla iyisi, daha iyisi olamaz.

Adı islamî olmakla bir düzen hemen İslam düzeni

oluvermez.

Bedevilerden ve ârabîlerden oluşan kadrolarla İslam düzeni

ve devleti kurulmaz.

Ulus devlet zihniyetiyle adına bin kere İslam devleti

denilse bile yine İslam devleti olmaz.

Adaletin, insafın, güvenliğin, İslam medeniyetinin,

yüksek ahlakın olmadığı yerde İslam ın adı vardır gerçeği yoktur.

Kendilerinde Ümmet şuuru ve taraftarlığı bulunmayan

kimseler hiç durmadan İslam diye bağırsalar ne olacak

Endülüs İslam devleti, yükseliş devrinde Avrupa nın en

medenî devletiydi.

En büyük din, inanç, kimlik, alt-kültür hürriyeti Osmanlı

İmparatorluğu ndaydı.

Kemalist ideoloji ile İslam dini de bağdaşmaz, İslam

devleti de.

Bugün bazı İslamcıların Atatürkçülüğü, üzerinde dikkatle

durulması gereken bir çelişkidir.

Türkiye mizde vesayet rejimi tasfiye oluyor ama Kemalist

ideoloji aynen yerinde duruyor.

Soruyorum Bugün dünyanın hangi medenî, hür, çoğulcu

ülkesinde resmî ideoloji denilen bir heyula vardır   İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya,

Avusturya, Norveç Hiçbirinde yoktur.

M. Kemal in ölümünden sonra ortaya çıkmış Kemalizm

ideolojisi devlet ideolojisi olmaktan çıkartılmadıkça Türkiye

normalleşemeyecektir.

Kemalizm özelleştirilmeden vesayet rejiminden kurtulmak

bir hayaldir.

Kemalizmden kurtulmaları için Müslümanların

medenileşmeleri gerekir.

Okullardaki din kültürü dersleriyle Müslümanlar medenî

olamaz. Niçin mi .. Din Kültürü ders kitaplarına bak Birinci sayfasında

Paşanın portresi, onun karşısında Beyannamesi

Kafası karışık milyonlarca Müslüman a İslam devleti  nedir ..  İslam devletinin özellikleri nelerdir ..

Resmî ideoloji nedir .. Ulus devlet nedir .. Ümmet nedir .. Hilafet nedir .. Bozuk düzen nedir .. İyi ve doğru düzen nedir .. gibi önemli konular

nasıl anlatılıp öğretilecektir

(İkinci Yazı)          

Evliyau r-Rahman

BÜTÜN evliyau r-Rahman ın itikatları sahih, doğru

itikattır   Allahü Teala hazretlerini

kemal sıfatlarla sıfatlı ve noksan sıfatlardan münezzeh bilmeyen kişilerin

içinden bir tek velî çıkmamıştır.

İki türlü velî vardır. Allah ın velileri Şeytanın

velileri

Tasavvuf ve tarikatın gerçek velileri Rahman ın

velileridir.

Abdülkadir Geylanî, Ahmed er-Rufaî, Hasan eş-Şazelî,  Ahmed el-Bedevî , İmamı Rabbanî ve diğerleri.

Allah ın velileri Şeriattan kıl kadar ayrılmaz.

Namaz kılmayan kişiden veli olmaz.

Mutezile mezhebine mensup, mücessime, müşebbihe, mürcie,

Haricî, Fazlurrahmanî ve sair firak-ı dalleye mensup kişiler içinde bir tek

velî yoktur.

Velilerin hepsi ihlaslıdır. Onlar ihlas kahramanlarıdır.

Veliler İman, İslam, Kur an, Sünnet, Şeriat yolunda

muhlisenlillah, mahlukattan ücret almadan ve beklemeden hasbetenlillah hizmet

ederler.

Bir kimse, zamanımızda üç hak ibrahimî din vardır, bu üç

dinin üçünün de bağlıları doğru yoldadır, hepsi ehl-i necat ve ehl-i Cennettir

diyorsa o kişi veli değildir. Çünkü böyle bir inanç Kur an a, Sünnete, icmâa

kesinlikle aykırıdır. Allah, İslam ın dışında hiçbir bozuk ve muharref dinden

razı olmaz.

Veliler geçici ve aldatıcı dünyayı ve parayı sevmezler.

Veliler ahlak-ı Muhammedî üzeredir.

Veliler Kur an ve Sünnet yolundadır.

Veliler kerametlerini beyan etmezler, keramet edebiyatı

yapmazlar.

Hiçbir veli, velilerin en büyüğü bile Resul-i Kibriya

Efendimizin (Salat ve selam olsun ona) ve diğer Peygamberan-ı izam hazeratının derecesine ve rütbesine

erişemez.

Hiçbir velî haram yemez.

Hiçbir velî israf etmez.

Hazret-i Mevlana dokuz lokmadan fazla yediği zaman

istifra ederdi.

Bir veliye ulaşan ondan hayır dua istesin.

Veliler rablaştırılmaktan hoşlanmaz.

Rahman ın velilerinin nazarları tesirli ve şifalıdır.

Veliler doğru inançlara ve hükümlere, iyi ve salih

amellere, güzel şeylere kılavuzluk yapar.

Fâsık-i mütecâsirler ve mütecahirler, yani büyük

günahları açıkça, açıkta, küstahça işleyen kimseler veli değildir.

Veliler nefs derecelerinin üst makamlarına yükselmiştir.

Nefs-i emmâre derecesinde olan veli değildir.

Allah dostlarının öğütlerini dinlemek ve tutmak gerekir.

Mürşid-i kâmil olan velilere intisabeden kimseler,

verilen hayırlı öğütleri tutarlarsa inşaallah kurtulurlar. Veli kurtarmaz, Allah kurtarır.

Evliyanın büyüklerinden olan Halid-i Bağdadî hazretleri,

nice mektubunda selamdan ve hal hatır sormadan sonra muhatabına Ne olur bu

fakirin hüsn-i hâtime ile göçmesi için dua buyurunuz diye yazmışlardır.

Anlayana

Ben mazanneden filan zata intisab ettim, necat ve felahı, Cenneti garantiledim diyenler gafildir.

İnsan havf ve reca arasında olmalıdır.  Havf olmadan sırf reca küfre götürür.

Evliyanın en büyük kerameti, Şeriat-i Garra-i Ahmediye

sımsıkı bağlı olmak ve ona hizmet etmektir.

Evliyaurrahmanın duaları üzerimize sâyeban olsun.

Aklı ve vicdanı olan bütün Müslümanlar itikadlarını

tashih etsinler, beş vakit namazı dosdoğru kılsınlar, zekatlarını fıkha göre

versinler, ihlaslı olsunlar, kuyruklarına dünya kabakları bağlamasınlar,

Muhammedî ahlaklı olsunlar, Kur an Sünnet ve Sevad-ı Âzam yolundan

ayrılmasınlar.

Tanışmakla şereflendiğim mazanne-i kiramın nasihatleri bu

minvalde idi

23.09.2014

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Covid-19 aşısı bulunursa yaptırır mısınız?