Din ü Devlet İçin İsteklerim

Bendeniz Osmanlıyım, onlar gibi “Din ü Devlet” diyorum. Dinime, devletime (düzene sisteme değil), ülkeme/vatanıma, halkıma/milletime bağlıyım.

Bu kısa açıklamadan sonra isteklerimi, lafı gevelemeden açık seçik yazayım.

Birincisi: Akl-ı selim sahibi ve hikmete (bilgeliğe) bağlı bir idare tarzı istiyorum.

İkincisi: Bütün işlerin (memuriyetlerin, makamların, mevkilerin, vazifelerin, hizmetlerin, müdürlüklerin, şefliklerin), bir tek iş veya makam bile hariçte bırakılmamak şartıyla; ehliyetli, liyakatli, doğru ve dürüst, becerikli, iş bilir, tuttuğunu koparır, başarılı, çalışkan, azimli, faziletli elemanlara verilmesini istiyorum.

Üçüncüsü: Çocukların ve gençlerin millî kimliğe, millî kültüre, evrensel değerlere bağlı bir eğitim sistemiyle, dünyanın en iyi okullarında, çok ehliyetli ve liyakatli mümtaz öğretmenler tarafından çok vasılı, çok kabiliyetli, çok güçlü olarak yetiştirilmesini istiyorum.

Dördüncüsü: İsraf ve tüketim ekonomisini reddediyor, onun yerine adaletli bir kanaat ekonomisi getirilmesini istiyorum.

Beşincisi: Yapılaşmaya, betonlaşmaya trilyonlarca dolar gömme çılgınlığına son verilmesini; sermayenin ihracata yönelik sanayie ve üretime yatırılmasını, Türkiye’nin Ortadoğu’nun Japonya’sı ve Güney Kore’si haline getirilmesini istiyorum.

Altıncısı: Güney Kore, bütün dünyaya nasıl milyonlarca otomobil satabiliyor, otomotiv sanayiinde Japonya Almanya Fransa İtalya ile rekabet edebiliyorsa; Türkiye’nin de bu sanayi dalında öyle olmasını istiyorum.

Yedincisi: Tarımda köklü bir reform yapılmasını, ihtiyacımız olan ekmeklik buğdayın, pirincin, bakliyatın tamamının ülkemizde yetiştirilmesini, fazlasının ihraç edilmesi, tarım konusunda Hollanda’yı geçmemizi istiyorum.

Sekizincisi: Hayvancılığımızın dışarıya et ihraç eder hale getirilmesini istiyorum.

Dokuzuncusu: Hiçbir demokrat ve medenî ülkede bulunmayan resmî ideoloji hâkimiyet ve saltanatına son verilmesini, millî kimlik ve kültür devamlılığına dönülmesini istiyorum.

Onuncusu: İngiltere’de olduğu gibi din, inanç, ibadet, dinine uygun bir hayat sürmek, inançlarından dolayı cezalandırılmamak, dinî eğitim yapmak, dine hizmet eden kurumlar kurmak hürriyeti ve imkânı istiyorum.

On birincisi: Türkiye Müslümanlarına, bütün öğrencilerinin beş vakit namaz kılması mecburî olan İslam okulları açma hürriyeti verilmesini istiyorum.

On ikincisi: İslam medreselerinin tekrar açılmasını istiyorum.

On üçüncüsü: Tasavvuf tarikatlarının açılmasını, başlarına ehliyetli, icazetli ve faziletli şeyhler geçirilmesini, bütün tekkelerin bağımsız bir Meclis-i Meşayih tarafından sıkı şekilde kontrol edilmesini istiyorum.

On dördüncüsü: Ülkemin, uluslararası Şeffaflık, Temizlik anketinde, yüz üzerinden en az 70 not almasını istiyorum.

On beşincisi: Aileyi sarsan, toplumu yıkan Medenî Kanun’un ve Ceza Kanunu’nun yerine, millî yapımıza, kültürümüze uygun âdil iki kanun yapılmasını istiyorum.

On altıncısı: Bazı gazetelerin ve TV’lerin aşırı müstehcen yayınlarına son verilmesini istiyorum.

On yedincisi: Okullara kadar sızan uyuşturucu mafyası ile son derece etkili, radikal mücadele edilmesini istiyorum.

On sekizincisi: Her türlü azgınlığın frenlenmesini istiyorum.

On dokuzuncusu: Lüks ve şatafatlı mesken, lüks ve israflı otomobil, lüks yazlık, lüks cep telefonu, lüks hayat, lüks konaklama ve diğer bütün aşırılıkların frenlenmesini istiyorum.

Yirmincisi: Yolları mezbahaya çeviren, on milyonlarca halkı sinir hastası eden, korkunç zaman israfına maddî kayba yol açan trafik keşmekeşine mutlaka çare ve çözüm bulunmasını istiyorum.

Yirmi birincisi: Asiller kuyruklarda sıra beklerken, vekillerin VIP salonlarında keyf çatması eşitsizliğine ve apartheid sistemine son verilmesini istiyorum.

Yirmi ikincisi: Devletin Feminizm ideolojisini desteklemeye son vermesini istiyorum.

Yirmi üçüncüsü: Âdil kanunlarla, âdil hükümler verecek âdil bir yargı sistemi istiyorum.

Yirmi dördüncüsü: Türkiye’de, İngiltere’deki Eton Koleji’nden üstün okullar açılmasını istiyorum.

Yirmi beşincisi: Devletten bağımsız, devletin kontrol edeceği, fakat idare etmeyeceği bir Ümmet teşkilatı istiyorum.

Yirmi altıncısı: Bu teşkilatın başında râşid, akl-ı selim sahibi, bilge, müdebbir, kiyasetli, işleri meşveret ile gören, firasetli bir İmam bulunmasını istiyorum.

Yirmi yedincisi: Bütün İslam vakıflarının Ümmet teşkilatına devr edilmesini istiyorum. Satılmış, yok edilmiş, gasb edilmiş vakıflar için tazminat verilmesinin uygun olacağı kanaatindeyim.

Yirmi sekizincisi: Her türlü din sömürüsünün, mukaddesat bezirganlığının önlenmesini; din yoluyla zengin olma, ün ve alkış elde etme, prestij kazanma ahlaksızlığına son verilmesini istiyorum.

Yirmi dokuzuncusu: Fransız usulü laiklikten vazgeçilmesini, İngiltere’deki din-devlet birliği ve işbirliğine benzer bir sisteme dönülmesini ve müzmin din devlet kavgasına son verilmesini istiyorum.

Otuzuncusu: Yüzlerce millî sanat ve zanaatimizin canlandırılmasını. Türkiye’nin dünyanın en sanatlı ve en güzel ülkesi haline getirilmesini, sanat ürünlerinin makul fiyatlarla turistlere ve halka satılmasını istiyorum.

Otuz birincisi: 1920’lerin zengin Türkçesine dönülmesini istiyorum. (Adnan Menderes rejimi bunu yapmıştı ama 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra yine uydurukçaya dönüldü.)

Otuz ikincisi: Lise mezunu gençlerimizin en az yüzde beşinin Fuzulî Divanını orijinal nüshasından okuyabilecek, metin şerhi yapacak, kıraatinden zevk ve haz alacak seviyede yetiştirilmesini istiyorum.

Otuz üçüncüsü: Tarihî şehirlerimizin dokusunun korunmasını, Almanya’daki Bamberg, İskoçya’daki Durham ve benzeri şehirlere benzetilmesini istiyorum.

Otuz dördüncüsü: İstanbul’un nüfusunun beş milyona indirilmesi için planlar programlar yapılmasını, çareler çözümler aranmasını, projeler hazırlanmasını istiyorum.

Otuz beşincisi: İstanbul’un Paris, Madrid, Berlin gibi; parklarla, bahçelerle, korularla, havuzlarla dolu yemyeşil bir şehir olmasını istiyorum.

Otuz altıncısı: Halkı şifahî kültürden medenî kültüre yükseltecek genel ve yoğun bir halk eğitimi istiyorum.

Otuz yedincisi: Bütün okullarda İstanbul kültürünün, ahlakının, görgüsünün, nezaketinin, kibarlığının öğretilmesini ve kazandırılmasını istiyorum.

Otuz sekizincisi: Uluslararası kadın hakları sözleşmelerine imza koyan devletimizin, resmî vesikalar vererek seks köleliği yaptırmasına, bundan KDV ve gelir vergisi alarak bütçeye koymaya son vermesini acilen bekliyorum. (Yakın tarihte genelevler imparatoriçesi madama resmî törenle vergi rekordmenliği beratı verilmişti.)

Otuz dokuzuncusu: Türkiye halkının, dünyanın en mutlu ve bahtiyar halkı olması için neler yapmak gerekiyorsa, hepsinin yapılmasını istiyorum.

Kırkıncısı: Türkiye’nin, bütün dünyaya ve insanlığa örnek bir Darü’l-fazile, bir Darü’l-huzur, bir Darü’s-saade (Erdemli diyar) olması için çok ciddî, çok tutarlı, hayata geçirilebilir planlar programlar yapılmasını istiyorum.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (212) 697 10 00
Bilgi için tıklayın

Anket 2019 yılı için belirlenen asgari ücret hakkında ne düşünüyorsunuz?