Din Nasıl ve Kimlerden Öğrenilir?

İSLAM dinini insanlara, Resulü Muhammed Mustafa (Salat ve selam olsun ona) vasıtasıyla Allahü Teala göndermiştir.

Resulullah Allahın Kelamı Kur’anı ve hak din İslam’ı, eksiksiz olarak tebliğ etmiştir. Ashab-ı Kiram, onu takiben gelen Tâbiîn kuşağı, Tâbiîn’den sonra gelen üçüncü kuşak Tebe-i Tâbiîn İslam’ı doğru olarak anlamışlar ve insanlara tebliğ etmişlerdir.

Bu üç kuşak, Selef-i Sâlihîndir.

Ehl-i Sünnet ve cemaat selef-i Sâlihîn İslamını kabul etmiştir.

Din, ilk çağdaki mutlak müctehitlerden ve her asırda gelen icazetli alimlerden, fakihlerden öğrenilir.

Allahü Teala her asırda bir müceddit göndermiştir. İslam onlardan öğrenilir.

Şu âhir zamanda din kimlerden öğrenilir, kimlerden öğrenilmez?

1. İcazetli muhlis ulemadan ve fukahadan öğrenilir.

2. Türkiye Hanefîleri, Hacı Mehmed Zihni, Erzurumlu Ömer Nasuhi ve benzeri ulemadan öğrenir.

3. İcazeti olmayan, Ehl-i Sünnet dairesi içinde bulunmayan mezhepsiz ve reformcu bazı ilahiyatçılardan İslam öğrenilemez.

4. İslam, İmam unvanını kazanmış Birgili Mehmed Efendi’den öğrenilir.

5. Peygamber zamanında mezheb mi vardı diyen cahil ve akılsız kimselerden din öğrenilmez. Peygamber zamanında, Asr-ı Saadette Mushaf da yoktu, o da mı bid’attir?

6. Taqiyye ve kitman yapan, Müslümanları aldatan farmason Afganî’den İslam öğrenilmez.

7. Onun talebesi Mason Abduh’dan İslam öğrenilmez.

8. Onun talebesi bozuk fikirli Reşid Rıza’dan İslam öğrenilmez.

9. İslam, aktivist İslamcılardan öğrenilmez.

10. Kaderi imanın şartı olarak saymayan Pakistanlıdan İslam öğrenilmez.

11. Hz. Osmana dil uzatan Mısırlıdan din öğrenilmez. O zat Müslümanlara imam olamaz.

12. İlmi kadar aklı olmayan, dinde aşırılığa kaçan, mücessime olmakla suçlanan, Ehl-i Sünnet büyüklerinin ağır tenkitlerine hedef olan İbn Teymiyye’den İslam öğrenilmez.

13. Kardeşi Süleyman ibn Abdilvehhab’ın kendisine reddiye yazdığı ve aşırı fikir ve görüşlerini çürüttüğü Muhammed ibn Abdilvehhab’tan ve onun yolundan gidenlerden din öğrenilmez.

14. İslam, ilmî icazeti olmayan mühtedilerden öğrenilmez, onların hatâlı kitapları ve Kur’an mealleri okunmaz.

15. İslam, Kemalist ilahiyatçılardan öğrenilmez.

16. İslam, mutezile bozuk fırkasına mensup olanlardan öğrenilmez.

17. İslam, Kur’an meali tercümesi tefsiri okunarak öğrenilemez.

18. İslam, içinde yanlış bulunmayan, küçük orta büyük ilmihal kitaplarından öğrenilir.

19. İslam Şinasi adlı kitabında “Allah gerçek bir Janus’tur” (Allah yek Janus-i hakikî est) diye yazarak kemal sıfatlarla sıfatlı ve noksan sıfatlardan münezzeh Hak tealayı bir Roma putuna benzeten İranlı zındıktan İslam öğrenilmez.

20. İslam, Tarihsellik mezhebi kurucusu Pakistanlı Fazlurrahman’dan öğrenilmez.

21. İslam, İslam Şeriatı ilahî değildir, insan eseridir diyenlerden öğrenilmez.

22. İslam, Allah rızası için değil, para ve ün kazanmak için kitap yazan ehl-i dünya ulemanın kitaplarından öğrenilmez.

23. İslam, işlerine gelmeyen sahih hadisleri inkar eden akılsız Feministlerden öğrenilmez.

24. İslam Carullah Bigiyef’ten öğrenilmez.

25. İslam, holiganlık militanlık yapan, fanatizm sergileyen hafif akıllılardan öğrenilmez.

26. İslam, bırakın müctehid olmak, fakih bile olmayan müctehid taslaklarından öğrenilmez.

27. İslam, Hulefa-i Râşidîne dil uzatanlardan, bilhassa Hz. Osman efendimizi tenkit edenlerden öğrenilmez.

***

Resulullah Efendimiz “Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır, bunlar -biri dışında- cehennemliktir” buyurmuş. Kurtulacak olan fırka hangisidir sorusuna “Benim ve Ashabımın yolundan gidenler” cevabını vermiştir.

Bu fırka Ehl-i Sünnet ve Cemaattir.

Ehl-i Sünnetin iki akaid imamı vardır.

Ehl-i Sünnetin dört fıkıh imamı vardır.

Zamanımızda Türkiye’de, Ehl-i Sünneti yıkmak isteyen birtakım bozuk şahıslar ve gruplar bulunmaktadır.

Hanefî mezhebine bağlı Müslümanlara, merhum Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam ilmihalini almalarını, dikkatle okuyup öğrenmelerini tavsiye ediyorum.

Şafiî mezhebine mensup olanlar o ayarda muteber bir ilmihal okusunlar.

İcazetli muhlis ulemanın başka muteber kitapları da vardır, onlar da okunabilir.

Meşrebini, cemaatini, grubunu Din’in üzerinde gören holiganların kitapları okunmaz.

Light İslamcıların kitapları okunmaz.

İçinde şazz, aşırı görüşler olan kitaplar okunmaz.

Dört mezhebin hükümlerini karışık şekilde uygulayan telfikçilerin kitapları okunmaz.

İman etmek, Müslüman olmak elbette büyük saadettir ama dini mutlaka aslına uygun şekilde doğru olarak öğrenmek gerekir.

Cenab-ı Hak, hepimize İslam’ı, Resulullahın tebliğ ettiği şekilde doğru olarak öğrenmeyi ve anlamayı nasip etsin.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Asgari ücret 2022 ne kadar olmalı?