Gizle

Bir Müfteriye

Bir müfteriye: Elli binden fazla basma, bin kadar yazmadan vs’den oluşan özel kütüphanemi ücretsiz olarak vakf etmediğimi, ücret konusunda yalan söylediğimi, tahsisat-ı mestureden (örtülü ödenekten) para aldığımı söylüyormuşsunuz. Duyunca haklı olarak üzüldüm ve öfkelendim. Sizi ispata davet ediyorum. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspat ederseniz, halen ikamet ettiğim dairemi size hediye edip kendim kiraya çıkağım. Karşılıksız vakf ettim deyip de gizli kapaklı para almak şerefsizliktir. İspat edin, ben şerefsiz olayım. Edemezseniz siz şerefsizsiniz. Size karşı yapabileceğim fazla bir şey yoktur: Yalan söylüyor, iftira ediyorsanız (ki öyledir) Allahü Teala belânızı versin. Büyük Mahkeme’de görüşürüz.

**

Müslümanlar!.. Kişinin namazı, orucu, zahirî dindarlığı, dıştan sofuluğu sakın sizi aldatmasın, zarara uğratmasın. Siz bir kimsenin Müslümanlığını, iyi ve sâlih bir kişi olup olmadığını parayla, malla, zenginlikle olan muamelelerine bakarak değerlendiriniz. ‘Abede-i para olan, zengin olmak için her haltı yiyen insan gizli müşriktir. Böylelerinin tuzaklarına düşmeyiniz.

**

Akıllı ve mürüvvetli düşman, beyinsiz ve yobaz dosttan yeğdir.

**

Kur’andan sonra kitapların en doğrusu olan Sahih-i Buharî’de, ondan sonra gelen en doğru hadis kitabı olan Sahih-i Müslim’de, diğer Kütüb-i Sitte’de, İmam Mâlik hazretlerinin Muvatta’ında yer alan bazı sahih hadisleri inkar eden, onlar mevzudur uyduruktur diyen beyinsizler Ehl-i Sünnet ve Cemaat mensubu değildir. Onlar Fırka-i Nâciye dairesinden dışarıya çıkmıştır. Onlar Kur’ana, Sünnete, Şeriata, akl-ı selime aykırı bozuk ve sapık bir ideolojinin agresif ve fanatik holiganları ve militanlarıdır. Sünnî ulema, fukaha, meşayih, ziyalı Müslümanlar böylelerini dışlamalıdır. Ümmet (kaldıysa) bu konuda uyarılmalı, aydınlatılmalı, bilgilendirilmelidir. Bilenler, vazifeliler bu hizmeti yapmazlarsa sorumlu olur, büyük vebal altında kalır.

**

Diyanet’in, Allah katında İslam’dan başka hak din olmadığı gerçeğini, yüksek sesle, hiç kimseden çekinmeden, çok açık ve seçik şekilde duyurması, beyan etmesi gerekir. İslam’ın tek hak din olduğu hükmü zaruriyat-ı diniyedendir. Asla tartışılamaz. Bu hüküm Avrupa Birliği kriter ve normlarına aykırıymış. Bunun hiçbir kıymeti yoktur. İslam dini yücedir ve ondan yüce başka bir ideoloji ve sistem yoktur. Zamanımızda üç hak ibrahimî din bulunduğu, bunların bağlılarının ehl-i necat ve ehl-i Cennet olduğu bâtıl ve bozuk inancı Kur’ana, Sünnete, icmâya aykırıdır.

**

Buharî ve Müslim’deki bazı sahih hadisler mevzudur diyen bir kimsenin arkasında namaz kılınır mı? Bu soruya cevap vermek için müftü olmak gerekmez. Kılınmaz…

**

Secdegâh-ı Kibriya olan tekkelerin, zaviyelerin, dergâhların; namaz kılınan, zikrullah yapılan mescidlerine, sema meydanlarına ayakkabı ile girilebilir mi? Kesinlikle girilmez. Girilmesi büyük saygısızlık ve mukaddesata hakarettir.

**

Genç erkeklerle genç kadınların karışık olarak birlikte sema etmeleri caiz midir? Genç olsunlar, yaşlı olsunlar asla caiz değildir. Mevlevilik böyle bir şeyi kabul etmez.

**

Para, ücret alarak sema ve zikrullah yapmak caiz midir? Asla değildir. İhlasa aykırıdır.

**

Mevlevîliğin temel şartlarından biri nedir? Devamlı taharet üzere olup beş vakit namazı eda etmektir.

**

Bir adam hem Nakşî geçiniyor, hem de mütemadiyen (devamlı olarak) gıybet ediyor, bu kişi gerçek Nakşî midir? Asla değildir, sahte Nakşîdir, fasıktır, facirdir.

**

Müridlerinden, diğer saf Müslümanlardan kendi nefsi için para toplayıp zengin olan şeyh için ne dersin? O, gerçek bir şeyh olamaz, müteşeyyihtir.

**

İyi, kâmil, sâlih, faziletli Müslüman olmanın şartları nelerdir: Yüz kadar şartı vardır. Birincisi kendine iyi dememektir. Kendüyi cümleden edna bilmektir. Kural budur.

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar Mehmed Şevket Eygi - Mesaj GönderAnket Seçim barajı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?