Reklamı Kapat

Gazi Üniversitesi 216 sözleşmeli personel alacak

Gazi Üniversitesi, 216 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 22 Aralık 2023.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre 216 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Son başvuru tarihi 22 Aralık 2023.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Gazi Üniversitesi'ne bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 216 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

BAŞVURACAK ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartlan taşımak.

- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurulularınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlanın sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmaması gerekmektedir.

Özel Şartlar

1- Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2- Başvurulan pozisyon (Eczacı pozisyonu hariç) itibari ile gerekli 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

3- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması. (Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak)

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarının açıklamasında belirtilen "Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak" ifadesine ilişkin 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

6- Özel şartlarda istenilen Sertifika, Belge ve Hizmet sürelerinin ilanın Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden önce sağlanıyor olması gerekmektedir. ilan tarihinden sonra alınan belge ve sertifikalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMAN

Adayların http://personelilan.gazi,cdu.tr/ adresinden giriş yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir, şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenebilecektir.

Başvurularım ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Kabul Edildi" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksikliklerden; başvurunun tamamlanıp/tamamlanmadığı ve onaylanıp/onaylanmadığından adaylar sorumlu olacaktır. Başvuruyu sonlandırmak verilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul etmek anlamına gelir.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı tarafından başvuru evrakları online olarak ön kontrole tabi tutulacak ve eksik ve/veya yanlış belge yüklenmesi durumunda başvuru reddedilecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

Adayların öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programlan ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (13 adet personel) pozisyonuna başvuran adayların 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartlan taşıyor olması ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin (başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmetdokumu adresinden alınan barkodlu SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru işlemleri 08/12/2023 saat 09:00'da başlayıp 22/12/2023 saat 17:00'dasonlanacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (On) iş günü içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'nın resmi web sayfasında (www.personel.gazi.edu.tr) ilan edilecektir.

Açık iş sayısını on katı kadar yedek aday belirlenecektir.

İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması (Eczacı, Çözümleyici Sistem Programcısı pozisyonu hariç) esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihine göre yaşça büyük olan adaya öncelik tanınır.

Eczacı pozisyonu için "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca 1 sayılı Cetvelde Sınav Şartı Aranmaksızın Hizmete Alınacak Sözleşmeli Personel unvanı arasında bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamaktadır. Başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirtilen 4'lük sistemdeki notların 100'lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacaktır.) diploma puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihine göre yaşça büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Çözümleyici Sistem Programcısı pozisyonu için mesleki bilgiyi ölçer nitelikte sözlü sınav uygulanacaktır. Sözlü sınavın konuları ilanda belirtilen bu pozisyona ait açıklama kısmındaki niteliklerden oluşacaktır. Sözlü sınava ilişkin tüm detaylar başvuru bitim tarihinden sonra uygun görülen bir tarihte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sitesi duyurular kısmında yayımlanacaktır.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.

Tüm pozisyonlar için Rektörlük tarafından gerekli görüldüğü hallerde görev yerlerinde değişiklik yapılabilecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Üniversitemiz, ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (w ww.personel.gazi.edu.tr) adresinden yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SORU VE SORUNLAR İÇİN:

İş ve işlemlerin aksamaması adına tüm soru ve sorunlarınız için lütfen e-posta adresimizden bizimle iletişime geçiniz,

E-posta: [email protected]

10 Ara 2023 - 19:37 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Milli Gazete editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Milli Gazete değil haberi geçen ajanstır.


Şehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi