Tarım ve Orman Bakanlığı, 1.Bölge Müdürlüğü, İstanbul Şube Müdürlüğü

İHALE İLANIİhaleyi Gerçekleştirecek KurumTarım ve Orman Bakanlığı, 1.Bölge Müdürlüğü, İstanbul Şube MüdürlüğüI. İhale Konusuna Ait Bilgilerİhale Konus...

İHALE İLANI
İhaleyi Gerçekleştirecek KurumTarım ve Orman Bakanlığı, 1.Bölge Müdürlüğü, İstanbul Şube Müdürlüğü
I. İhale Konusuna Ait Bilgiler
İhale Konusu İşin NiteliğiKiralama
İhalenin KonusuFeneryolu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sınırları içerisindeki 1 Adet Kır Lokantası ve Gözlem Kulesi işletilmesi işidir.
İhale Konusu İşin SüresiSözleşmenin noterlikçe onaylanmasına müteakiben işletmeciye yer tesliminin yapıldığı tarihten başlamak üzere 5 (Beş) yıldır. Şartnamenin ilgili maddesi kapsamında 5 (Beş) yıl uzatılabilir.
İhale Konusu Taşınmazın Bulunduğu Korunan Alanın AdıFeneryolu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
İhale Konusu Korunan Alanın Bulunduğu İl / İlçe Adıİstanbul-Sarıyer
II. İhaleye Ait Bilgiler
İhalenin Gerçekleştirileceği Tarih ve Saat12.12.2023 Saat 14:00
İhalenin Gerçekleştirileceği YerTarım ve Orman Bakanlığı 1.Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü No:265 Maslak Sarıyer / İSTANBUL
İhale Usulü2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35nci maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 28 nci maddesi uyarınca “Kapalı Teklif” usulü ile yapılacaktır.
İhaleye Esas Muhammen Bedel Tutarı (TL/Yıl)330.000,00 TL
 
Geçici Teminat Tutarı33.000,00 TL
İhale Şartnamesinin ve eklerinin görülebileceği ve satın alınabileceği yerTarım ve Orman Bakanlığı 1.Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü No:265 Maslak Sarıyer / İSTANBUL
İhale Şartname Satın Alma Bedeli (TL)1.000,00 TL
İhale Teklif Dosyalarının Teslim edileceği son tarih ve saat ile yer12.12.2023 Saat 14:00
Tarım ve Orman Bakanlığı 1.Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü No:265 Maslak Sarıyer / İSTANBUL
III. İhaleye Katılacak İsteklilerden Aranan Şartlar
 1. İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)   
 2. Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
 3. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;
  1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge vermek.
  2. Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.
  3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
  4. Kamu idaresi, kamu kurum ve kuruluşları belediyeler, vakıf veya dermekler ile meslek odaları ihaleye doğrudan kendi adlarına katılım sağlamaları durumunda hukuken Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı olduklarına dair belgeyi sunmalarının imkansız olması nedeniyle bu madde hükmünden muaftırlar. Ancak bu tüzel kişiliklerin kendileri ile illiyetlik bağı bulunan iktisadi işletmeleri aracılığıyla ihaleye iştirak etmeleri durumunda bu tüzel kişiliklerin iktisadi işletmeleri tarafından Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı olduklarına dair belgeyi sunmaları zorunludur.
 4. İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.
 1. İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen;  faaliyetlerden birisini en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:
Milli Park veya Tabiat Parklarında; Çadır veya Karavanlı Kamp Alanı işletmeciliği, Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliği, Konaklamalı veya Konaklamasız Orman Parkı İşletmeciliği, sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatına veya turizm işletme belgesine sahip Restoran/Lokanta, Kafe/Kafeterya/Pastane, Kır Kahvesi, Çay Bahçesi işletmeciliği,
 1. İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
 2.  İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
 3. İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
 4. İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.
 5. İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.
 1. İmza sirküleri vermek. İsteklinin;
  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.
  2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
  3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.
  4. İhaleye Kamu idaresi, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, vakıf veya dermekler ile meslek odaları adına ihaleye iştirak eden kişinin ilgili kurum tarafından ihaleye katılmaya yetkilendirildiğine dair belge ile ilgili idarece onaylı imza sirkülerini vermek.
 2. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
 3. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
 4. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek.
 5. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. 
 6. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
 7. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.
 8. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.
 9. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek.
IV. İhaleye Katılamayacak Olan İstekliler
 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6 ncı maddesinde ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde tarif edilen kimseler,
 2. İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler,
 3. Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Yasaklı olmasına rağmen, yasaklı kişinin  ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir.)
 4. İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.
 5. İsteklinin;
  1. Gerçek kişi olması durumunda; kendisi veya kendisinin 1. Dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,
  2. Tüzel kişi olması durumunda; tüzel kişilik ve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde,
  3. Yargı kararıyla terör veya terör örgütleri ile bağlantısı tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerden olması halinde, ihaleye katılamazlar.
V.    Belgelerin sunuş şekli şartnamede belirtilmiştir.
VI. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
VII. İhale sonucu; oluşacak ihale bedellerine göre İhale Onay Makamı tarafından onaylandıktan sonra ihale kararı kesinleşir.
VIII. İstekliler ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında 12.12.2023 Salı günü saat: 14:00 e kadar Fatih Ormanı Kampüsü No:265 Maslak Sarıyer / İSTANBUL adresine teslim etmek zorundadır. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale teklif belgelerinin ulaştırılmasında meydana gelecek gecikmelerden idare mesul tutulamaz.
IV. İlanda bulunmayan hükümler için İHALE ŞARTNAMESİ hükümleri geçerlidir.


İLAN OLUNUR
 

#ilangovtr

Basın No ILN01940321

01 Ara 2023 - 00:05 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Milli Gazete editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Milli Gazete değil haberi geçen ajanstır.


Şehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi