Reklamı Kapat

Termal hasta bilekliği sarf karşılığı cihaz satın alınacaktır

TERMAL HASTA BİLEKLİĞİ SARF KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI          12 Aylık Termal Ha...

TERMAL HASTA BİLEKLİĞİ SARF KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

         12 Aylık Termal Hasta Bilekliği Sarf Karşılığı Cihaz Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1135157

 

1-İdarenin
a) Adı:İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 E-5 Karayolu Üzeri İçerenköy ATAŞEHİR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:2165787878-7731 - 2165787893
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:12 Aylık Termal Hasta Bilekliği Sarf Karşılığı Cihaz Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:1-HASTA BİLEKLİĞİ BEYAZ - 618.000 Adet 2-HASTA BİLEKLİĞİ ANNE BEBEK MAVİ - 6.750 Adet 3-HASTA BİLEKLİĞİ ANNE BEBEK PEMBE - 5.880 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:1-Ataşehir Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi, 2-Beykoz Devlet Hastanesi, 3-Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 4-Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi, 5-Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 6-Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 7-Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, 8-Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 9-Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 10-Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 11-Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eah, 12-Sbü Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 13-Üsküdar Devlet Hastanesi, 14-Şile Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi:Teslimatlar; ihale dokümanı içerisinde yer alan "İhtiyaçların idarelere göre dağılımını gösterir tablo" dahilinde, ihtiyaç sahibi hastane idaresi tarafından sipariş verilen miktar üzerinden, sipariş yazısının yükleniciye tebliğinden itibaren 10 takvim günü içerisinde, peyderpey (posta, fax veya e mail) yapılacaktır. İşin bitim tarihi 31.12.2024' tür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalanmasını müteakip 01.01.2024 tarihinde işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:15.11.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 Toplantı Salonu E-5 Karayolu Üzeri İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
* İstekliler yukarıda belirtilen yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelerden kendi durumlarına uygun olan belge veya belgelerini Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda teklif etiği kaleme ait Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Bilgiler – Yetkili Satıcılığı veya İmalatçılığı Gösteren Belgeler kısmına beyan edecek ve ihale komisyonunun yazılı talebi üzerine idareye sunacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
a)  Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği  kapsamındaki  tüm malzemelerin ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış ÜTS numaralarını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı  diyoptri, boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı ÜTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait ÜTS Barkod numaralarının birim fiyat teklif cetveli ekinde liste halinde verilmelidir.
2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin  ÜTS kaydı verilmelidir.
3- Ürün set olarak isteniyorsa sete ait  ÜTS kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin parçalarının da ÜTS kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların ÜTS kaydı sunulmalıdır.
b) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici beyanını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek ve ihale komisyonun yazılı talebi doğrultusunda idareye sunacaktır.
c) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünlerin bağlı bulunduğu mevzuatı gereği sunulması gereken CE, ISO vb. belgeler; yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek  ve ihale komisyonun yazılı talebi doğrultusunda idareye sunacaktır.
d) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek  ve ihale komisyonun yazılı talebi doğrultusunda idareye sunacaktır.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Tıbbi cihazların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin www.titck.saglik.gov.tr adresinden uyarı sistemi çercevesinde takipleri yapılacak olup kullanımları ve piyasaya arzları durdurulan cihazlar değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
İhalede SGK tarafından bedeli karsılanan tıbbi malzemelere ait isteklilerce teklif edilen ürünlerin ÜTS kayıt numarası MEDULA sistemine kayıtlı olmalıdır. Teklif mektubu veya eki belgelere “ürün numarası (barkodu) yazılmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1- Teklif edilen her bir kaleme ait numune ihale tarih ve saatinden sonra ihale komisyonunun yazılı talebi üzerine tutanakla idareye teslim edilecektir. ( Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir). Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin, numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci bittikten sonra (sözleşmeler tamamlandıktan sonra ) 1 ay içerisinde iade edilecektir. Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır.
2- İstekliler tedarik edilecek cihaza ait teknik bilgilerin yer aldığı katalog, prospektüs, broşür vb. orijinal teknik dokümanları, Türkçe tercümeleri ile birlikte vereceğini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek ve ihale tarih ve saatinden sonra ihale komisyonunun yazılı talebi üzerine idareye teslim edilecektir.
3-  İstekliler, Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesini sunacağını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek ve ihale komisyonunun yazılı talebi doğrultusunda; teknik şartnamede özellikleri ve miktarları belirtilmiş olan cihaz ve malzemelerin hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek, teknik şartname maddelerini sırasına göre tek tek cevap vererek Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve onaylanmış olarak idareye sunacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01914122

22 Eki 2023 - 00:01 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Milli Gazete editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Milli Gazete değil haberi geçen ajanstır.

01

Bir Müslüman - Kimse demiyor ki şu kâfirlere; "Allah'ın dünyasında yalnızca Allah'ın kanunları geçerlidir. Haddinizi bilin!" diye.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ekim 03:54

Şehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi