Reklamı Kapat

Son dakika: Bedelli askerlik getiren torba yasadaki maddeler

Son dakika haberi: Bedelli askerlik getiren torba yasa teklifindeki maddeler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İşte torba yasadaki yeni maddeler...

AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu torba yasa teklifindeki maddeler netleşti. Torba yasada öne çıkan maddeler olarak göze çarpanlar şu şekilde:

Meclis'e sunulan torba yasada Diyanet'in haram diye fetva verdiği şans oyunlarına ödenecek ikramiye tutarı arttırıldı. Tutar hasılatın yüzde 59'undan yüzde 83'e yükseltildi.

Üniversitelerin ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarından Milli Savunma Üniversitesi harp okullarına öğrenci alımı 2020 yılına kadar uzatıldı.

TBMM'ye sunulan yasa teklifinde ağır işlerde çalışanlar gibi sağlık çalışanlarına bir yıla 60 gün yıpranma hakkı getirildi. Yıpranma hakkı eczacıları da kapsıyor.

Torba yasa ile yurtdışından gelen hastaların tedavisinde görev alan öğretim üyeleri ve doktorlara ek ödeme yapılacak. Yurtdışıdan gelen hastaların tedavisinden elde edilen gelirin yarısına kadarı doktorlara ek ödeme olarak verilecek.

Sağlık turizmini geliştirmek amacı ile uluslararası sağlık hizmetleri anonim şirketi USHAŞ kuruldu.

Doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşı arttırıldI. Uzman doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşı 2000 TL, uzman olmayanların emekli maaşı 1533 TL artacak.

TORBA YASADAKİ MADDELER

MADDE 1- Maddeyle, 1111 sayılı Askerlik Kanununun ek 1 inci maddesinde değişiklik yapılarak yurtdışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan ve askerlik hizmeti yükümlülüğüne tabi olanların, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları, 2.000 avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları hâlinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları öngörülmektedir.

MADDE 2- Askerlik Kanununun 86 ncı maddesine tabi yoklama kaçakları ile aynı Kanunun 89 uncu maddesine tabi bakaya sayılarının her geçen yıl arttığı gözlemlenmektedir. Bu birikmenin engellenmesi amacıyla düzenleme teklifiyle, 31 Aralık 1993 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğan yükümlülerin, bedel ödemek ve 28 günlük temel askerlik eğitimine tabi tutulmak suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları, haklarında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaması ve başlatılmış olanların ise sona erdirilmesi öngörülmektedir. Bu uygulama ile elde edilecek tutar bütçeye gelir kaydedilecek ve bu tutarlar karşılığında Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklenmek suretiyle savunma sanayii ihtiyaçlarına destek olunacaktır. Maddede öngörülen yaş sınırı; askeri hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak belirlenmiştir.

MADDE 3- Sağlık personelinin adil ve dengeli dağılımının sağlanması ve atıl kapasiteye meydan verilmemesi ve Sağlık Bakanlığınca yapılan istihdam planlamasının uygulanabilmesi için, 1219 sayılı Kanuna göre birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışmada bu planlamaların esas alınacağı düzenleme ile açıkça belirtilmektedir.

Ayrıca, sağlık turizminin teşvikine ve hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik olmak üzere tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar tarafından verilen sağlık hizmetleri için bütçeleri ayrı olmak şartıyla sağlık kuruluşları arasında işbirliği yapılmasına ve belirtilen personelin esnek çalışabilmesine imkân sağlanmaktadır.

MADDE 4- Tabip ve diş hekimi emeklilerinin emekli aylıkları, aldıkları eğitimlerle ve yürüttükleri hizmetle mütenasip olmaktan çok uzaktır ve muadillerinin çok gerisindedir. Örneğin, öğretim üyesi, hâkim, subay gibi meslek mensuplarının emekli aylıklarının yaklaşık yansı kadar emekli aylığı almaktadırlar. Bu sebeplerle tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek bir ödeme yapılması öngörülmektedir.

MADDE 5- Ülkemizde sağlık hizmeti yaygın olarak verilmekle birlikte bazı Özellikli tıbbi hizmetler ayrıca eğitim almayı ve o alanda beceri kazanmayı gerektirmektedir. Ayrıca bu tür hizmetler görevi yapanın ilave risk almasmı gerektirmektedir. Bu özellikli tıbbi hizmetlerin belirlenerek ihtiyaca binaen verilmesinin teşvik edilmesi, hizmet arzı kapasitesinin artırılması ve gittikçe daha fazla beceri ve eğitim gerektiren bu işleri yapabilen tabiplerin ek ödeme tavanları esnetilerek motivasyonunun artırılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca uluslararası sağlık hizmetlerinin kamu sağlık kuruluşlarında verilmesini teşvik etmek ve bu alanda hizmet arzı kapasitesini artırmak ve başta tabipler olmak üzere sağlık çalışanlarının iş yükü ve iş güçlüğü dikkate alınarak motivasyonlarım yükseltmek için ilave ek ödeme yapılması öngörülmektedir. Diğer taraftan, söz konusu ek ödeme tavan değişikliği sağlık turizmi kapsamında olmayan çalışmalar ve performans ile ilişkilcndirilmiştir.

MADDE 6- Madde ile, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14/A maddesinde değişiklik yapılarak dış kaynaktan temin edilecek pilot ve pilot adaylarına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmekte, bu kapsamda Millî Savunma Bakanlığına, azami yaş sının otuz iki olmak üzere adayların yaş aralığını belirleme yetkisi verilmekte ve sağhk sebepleri hariç Türk silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin verilen eğitimlerden kaynaklı diploma, sertifika, uzmanlık belgesi ve kurs bitirme belgesi gibi belgeleri kullanamamaları ve bunlara bağlı herhangi bir meslek icra edememeleri ile bir yıllık deneme süresi içerisinde ayrılmalarının önüne geçilmesi amacıyla deneme süresinin kaldırılması hüküm altına alınmaktadır. Pilot açığı dikkate alındığında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca acil olduğu kıymetlendirilmektedir.

MADDE 7- Madde ile, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113 üncü maddesinde düzenleme yapılarak deniz karakol uçaklarında görev yapan Taktik Koordine ve Seyrüsefer subaylarının yükümlülük süresinin uzatılması amaçlanmaktadır.

MADDE 8- Madde ile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinde değişiklik yapılarak tabip öğretim elemanlarının iş yükü ve iş güçlüğü dikkate alınarak motivasyonlarını yükseltmek ve hizmet arzı kapasitesini arttırmak amacıyla özellikli tıbbi işlemlerin yapılmasını ve sağlık turizmini teşvik etmek üzere bu hizmetler için ilave ek ödeme yapılması öngörülmektedir.

MADDE 9- Madde ile, 4566 sayılı Harp Okulları Kanununa geçici 6 ncı madde eklenerek harp okullarına üniversitelerin ara sınıflarından öğrenci temini amaçlanmaktadır.

MADDE 10- Yapılan iş ve mesleğin riskleri ve yıpratıcılığı sebebiyle bazıları için emeklilik hakkı bakımından fiili hizmet süresi zammı uygulanmaktadır. Sağlık meslekleri ve sağlık hizmetleri de bu anlamda oldukça yıpratıcıdır ve yüksek risk içermektedir.

Bu itibarla madde ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesinde değişiklik yapılarak insan sağlığı hizmetlerinde çalışan sağlık mesleği mensupları için, bir yıllık çalışmalarına 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanması öngörülmektedir.

MADDE 11- Madde ile, uluslararası sektör dinamiklerine uyum sağlanması ve yasa dışı alanlarda oynanan bahislerin yasal zemine çekilmesi öngörülmektedir. Bu amaçla, ikramiye orammn brüt üst sınırı %59’dan %83’e çıkarılmaktadır. Böylece hem yasa dışı bahisle ticari açıdan etkin mücadele edilecek hem de söz konusu alandan elde edilen kamu geliri kaybı önlenmiş olacaktır.

MADDE 12- Madde ile, ikramiye oranlarının artırılması nedeniyle oluşabilecek yatırım ve işletme giderlerindeki tutar azalışlarının telafi edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, ilgili kuruma yapılacak red ve iadelerin yatırım ve işletme giderleri hesabında dikkate alınması gerekmekte olup yatırım ve işletme giderleri oram üzerinde kalan tutarın kamu payı olarak aktarılması öngörülmektedir.

MADDE 13- Madde ile, ek 1 inci madde kapsamında uygulamaya ilişkin usul ve esaslar tespit edilinceye kadar ikramiye oranının brüt üst sınırının %59 olarak uygulanmasına devam edilcceği hüküm altına alınmaktadır.

MADDE 14* Madde ile, pazarlıkla temin yöntemiyle hizmet alınması süresince ortaya çıkabilecek yorum ve uygulama farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 15- Madde ile, geçici teminat oranının yüzde beşten yüzde üçe, kesin teminatın yüzde ondan yüzde altıya indirilmesi ve pazarlıkla temin usulünde bu teminat oranlarından farklı teminat oranlarının belirlenebilmesine imkân tanınmaktadır.

MADDE 16 - Ülkemizin sağlık hizmeti alanındaki yüksek potansiyelini ve rekabet gücünü değerlendirerek sağlık turizminden döviz geliri sağlamak amacıyla, uluslararası sağlık hizmetleri alanında ülkemizde sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartlan ve akreditasyon kriterleri konusunda Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket (USHAŞ) kurulmaktadır.

18 Tem 2018 - 12:08 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Milli Gazete editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Milli Gazete değil haberi geçen ajanstır.

01

Ilhan - Bedelliden gecek gelii bir haftalik faiz borcuna yetmez!

2 haftayida şeker fabrikalarini satarak karşïladiniz.

Şunun şurasinda 48 haftalik faiz taksidine kaynak bulmak kaldı, sadece 2018 yili için!!!

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 18 Temmuz 14:14


Şehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi


Anket Asgari ücret 2 bin 825 TL oldu! Zamdan memnun musunuz?