Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı personel alacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 4 temmuz 2022.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda 10 sözleşmeli personelin alınacağı duyuruldu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında Tablo-1'de belirtilen 5 pozisyon için sınav yapılarak azami 10 sözleşmeli personel alınacaktır.

I. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

3- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

4- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan lisans mezunları için KPSS P(3), ön lisans mezunları için KPSS P(93) ve ortaöğretim mezunları için KPSS P(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı adayın içerisinde bulunmak.

5- Adaylar sadece bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Birden fazla pozisyon unvanına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir.

B. ÖZEL ŞARTLAR

1- Destek Personeli (Temizlik Personeli)

a) Ortaöğretim kurumlarmm herhangi bir alanından mezun olmak.

b) Tercihen, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen temizlik ve/veya hijyen sertifikasına sahip olmak.

c) Bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların atanabilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları, bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair ibarenin de yer aldığı sağlık kurulu raporunu Başkanlığa sunmaları gerekir.)

2- Destek Personeli (Şoför)

a) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

c) Sağlık Bakanlığı onaylı kurumlar tarafından verilen ve en az 1 yıl geçerliliği bulunan psikoteknik belgesine sahip olmak.

ç) SRC2 belgesine sahip olmak.

3- Destek Personeli (Boyacı)

a) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

b) İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen İnşaat Boyacısı/Boyacı belgesine sahip olmak.

4- Tekniker (Elektrik Teknikeri)

a) Yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektrik enerjisi üretim iletim ve dağıtımı, elektrikli cihaz teknolojisi, elektronik haberleşme teknolojisi, elektronik teknolojisi ön lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.

5- Programcı

a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak veya lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak.

b) En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

c) Tercihen, .NET/C#/ASP.NET sertifikasına sahip olmak.

II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Fotoğraflı "İş Talep Formu" (Başkanlığın internet sitesinin Duyurular bölümünden temin edilebilir).

2- Başvuru şartlarına uygun KPSS puan belgesinin kopyası.

3- Diploma/mezuniyet belgesinin kopyası (e-Devletten alınabilir).

4- Nüfus kayıt örneği belgesi (e-Devletten alınabilir).

5- Yerleşim yeri (ikametgah) belgesi (e-Devletten alınabilir).

6- Adli sicil belgesi (e-Devletten alınabilir).

7- SGK tescil ve hizmet dökümü belgesi (e-Devletten alınabilir).

8- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devletten alınabilir).

9- Destek Personeli (Temizlik Personeli) pozisyonu için varsa temizlik ve/veya hijyen sertifikasının kopyası.

10- Destek Personeli (Boyacı) pozisyonu için İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen İnşaat Boyacısı/Boyacı belgesinin kopyası.

11- Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için sürücü belgesi (arkalı-önlü), psikoteknik belgesi ve SRC2 belgesinin kopyası.

12- Programcı pozisyonu için yükseköğretim kurumlannın bilgisayar programcılığı ile ilgili olmayan bölümlerinden mezun olanların bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını gösterir belge veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın kopyası.

13- Programcı pozisyonu için YDS veya dengi puan belgesinin kopyası.

14- Programcı pozisyonu için varsa .NET/C#/ASP.NET sertifikasının kopyası.

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ

1- Başvurular, Başkanlığın Oğuzlar Mah. Mevlana Bul. No: 145 Balgat/Çankaya/ ANKARA adresindeki ana hizmet binasına elden veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada yaşanacak gecikmelerden Başkanlık sorumlu değildir.

2- Giriş sınavı başvuruları 20 Haziran Pazartesi saat 09.00'da başlayıp 04 Temmuz Pazartesi saat 18.00'de sona erecektir. Başvuru süresinden sonra Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

3- Başvuru evrakı eksik olan adayların başvurusu kabul edilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise başvuru süresinin bitimine kadar başvurularını yenilemek zorundadırlar.

4- Adaylar, ilanda yer alan puan türlerinden iki veya daha fazlasına sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

5- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili bölümlere denkliği olan adayların denklik belgelerini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Başvurular sadece, adayların başvurularında ibraz ettikleri bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken ibraz ettikleri bilgi ve evrakın doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Başvuruda ibraz edilmemiş olan hiçbir bilgi veya belge değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Başvuru şartlarını taşıdığı değerlendirilen adaylar, her bir pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puanlarına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanacak olup, Tablo-1 'de belirtilen pozisyon sayılarının 10 katı aday giriş sınavına davet edilecektir. Bunlardan en düşük KPSS puanlı aday ile aynı puana sahip adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır. Bu ilanda belirtilen şartları sağlamayan başvurular reddedilecektir.

3- Değerlendirme neticesinde geçici sonuçlar Başkanlığın internet sitesinde (www.ytb.gov.tr) ilan edilecektir.

4- Başvuru sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde Başkanlığa dilekçe ile yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

5- Başvuru sonuçlarına yapılan itirazların sonuçlandırılmasının ardından kesinleşen başvuru sonuçları Başkanlığın internet sitesinde ilan edilecektir.

6- Giriş sınavının tarihi, saati ve yeri Başkanlığın internet sitesinden ayrıca duyurulacak olup adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

V. GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

1- Destek Personeli ve Tekniker pozisyonları için sadece sözlü sınav; Programcı pozisyonu için ise yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

2- Yazılı sınav konuları Tablo-2'de belirtilen şekilde olacaktır.

3- Sözlü sınavda adaylar her bir komisyon üyesi tarafından;

a) Pozisyona ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan),

ç) Özgüveni, ifade yeteneği ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

konularında toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

4- Üyelerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

5- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

1- Sadece sözlü sınav yapılacak pozisyonlar için, sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve her bir pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenir. Sözlü sınav puanı eşit olan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanır.

2- Yazılı ve sözlü sınav yapılacak pozisyonlar için, yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alan tüm adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Sözlü sınavda ise 100 tam puan üzerinden 70 puan adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve her bir pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenir. Sözlü sınav puanı eşit olan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanır.

3- Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

4- Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

5- Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Oğuzlar Mah. Mevlana Bul. No: 145, 06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

E-posta : [email protected]

İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr

Telefon : +90 312 218 42 40

23 Haz 2022 - 00:45 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Milli Gazete editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Milli Gazete değil haberi geçen ajanstır.