Nice kudretli devletleri ve nice müreffeh toplumları yok eden ahlaksızlık maalesef hiçbir resmi engele takılmadan ifsad ve tahribatına devam etmektedir. Ülkemizi yumuşak bir lokma haline getirmek isteyen Siyonizm, özellikle gençliği iğdiş etmek için her türden fazilete saldırmakta, insani ve İslami değerlerin tümüne savaş açmaktadır. Küresel sermayenin tekelindeki reklâm pastası sadece ahlaksızlığı öne çıkaran kanallara ve programlara para akıtmakta ve maalesef ki çok izlenen televizyon kanallarına baktığınızda sahiplerinin farklı olmasının programları farklı kılmadığını görmektesiniz.

Bundan daha vahimi ise mütedeyyin olsun olmasın bu durumun toplumun kahir ekseriyeti tarafından kanıksanmış olması, her hangi bir rahatsızlık hissedilmemesidir. Evdeki ve sokaktaki yangına insanlar adeta kör ve sağır olmuşlardır. Din adına ahkâm kesenlerden, kürsüleri yumruklayanlardan ve televizyon ekranlarında boy gösterme yarışı yapanlardan bu konuda en küçük bir eleştiri dahi işitilmemektedir. Hatta onlardan birisi geçtiğimiz günlerde zinanın kanunen yasaklanamayacağını dahi zırvalamıştır.

Ülkenin içinde bulunduğu ahlaki çöküntünün derinliği maalesef o noktaya ulaşmış kini hayet bu konuda devletin en tepe noktasından bir itiraf gelmiş, Avrupa Birliği sevdasıyla zinayı yasaklamadıklarını ama yanlış yaptıklarını ve yeni bir düzenlemenin şart olduğunu ifade etmişlerdir. Tabii ba’deharabil Basra. Nitekim yine Avrupa Birliği aşkına domuz kasaplık hayvan statüsüne sokulmuş kasaplarda kuzu etiyle yan yana satılmasına ruhsat verilmişti.

İtiraf gelmesini geldi ama henüz bir icraat yok. Yeni bir düzenleme yapılsa da kapsamının ne olacağı belli değil. Ülkeyi onaltı yıldır tek başına yöneten siyasal kadrolardan isteğimiz zina ile ilgili çıkarılacak yasaklamanın eski haliyle yani yalnızca evli çiftlerin gayr-i meşru ilişkilerini suç sayan sınırlı bir şekilde değil, evli olsun bekâr olsun nikâhsız birliktelikleri tümüyle yasaklayan bir yasa çıkarmalarıdır. Bu %99’u Müslüman olan bu ülkenin onaltı yıldır ülkeyi tek başına idare etme yetkisi verdiği iktidardan en önemli ve öncelikli beklentisi ve hakkıdır.

İslam nazarında zina, en kötü ve çirkin bir günah olduğu için cezası da çok şiddetlidir. Zira zina insan haysiyetini yıkmakla kalmaz, cemiyet düzenini de bozar. Neslin bozulmasının sebebi de zinadır. Zinanın yaygın olduğu ülkeler, sokaklara atılmış, yuvalara terk edilmiş çocuklarla doludur. Bunlar anne ve baba sevgisinden mahrum yetiştikleri için cemiyet için birer suçlu haline gelmektedirler.

İslam’ın en büyük hedeflerinden biri de neslin korunmasıdır. İslam, onun korunması için, nesli bozacak zina gibi suçları önlemek ve hatta tamamıyla ortadan kaldırmak maksadıyla şiddetli cezalar koymuştur. Allah (C.C.) şöyle buyurmaktadır: “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, çok çirkin bir iş ve kötü bir yoldur.” (İsra, 32)

Bir başka ayette de şöyle buyurulmaktadır: “Ey Muhammed! Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını ve namuslarını korusunlar. Böyle davranmak onlar için daha temiz ve daha hayırlıdır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını ve namuslarını korusunlar, görünmesi zaruri olanlar dışında ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini de yakalarının üzerine sarkıtsınlar.” (Nur, 30-31)

Rasulullahın (S.A.V.) da zinayı kötüleyen ve sebep olduğu ahiret sıkıntılarından haber veren pek çok hadisleri vardır.

“Kişi zina edince iman ondan çıkar ve başının üstünde bir bulut gibi boşlukta durur. Zinadan çıkınca iman adama geri döner.” (Ebu Davud, Sünnet, 16; Tirmizi, İman, 11)

“Ey Kureyşli gençler! İffetinizi koruyun; zinadan uzak durun. İffetini koruyana cennet var!” (Hâkim, el-Müstedrek , IV, 398)

İslam dini, zinayı yasakladığı gibi zinaya yol açabilecek her şeyi de yasaklamıştır. Bakmak, dokunmak, dinlemek, baş başa kalmak ve benzeri şeyler zinaya giden yollar olduğu için bu konularda hassasiyetle durmak gerekir. Müstehcen neşriyat da bu yasaklar arasındadır. Bunlar değişik ayet ve hadislerle yasaklanmıştır.

“Siz bana altı şeyi garanti edin, ben de size cennete girmeyi garanti edeyim:

• Konuştuğunuzda doğru söyleyin.

• Vadettiğiniz zaman va’dinizi yerine getirin.

• Size bir şey emanet edildiğinde emanete riayet edin.

• Allah’ın yasakladığı günahlardan uzak durmak suretiyle iffetinizi koruyun.

• Harama bakmaktan sakının.

• Ve elinizi haramlara dokunmaktan koruyun (Ahmed b. Hanbel, V, 323)

Peygamber (sav) zamanında bekârlara da, evlilere de zina haddi uygulanmıştır. Bir olayda Maiz b. Malik ve başka bir olayda Gamidli bir kadın zina yaptıklarını itiraf ederek Rasulullah’ın huzuruna gelmişler. Bunun sonrasında recm cezası tatbik edilmiştir. (Müslim, Hudûd, 22, 25, Buhari, Hudûd, 3)