Aile hekimliği sözleşme süresi 1 yıl olacak

Aile hekimliği sözleşme süresi 1 yıl olacak

ANKARA 

"Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, Türkiye de mesleğini icra etmeye yetkili, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ne göre aile hekimliği uzmanı olanlar ile bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan diğer uzman tabip ve tabipler, aile hekimi olabilecekler.

Sağlık meslek liseleri veya yüksek öğrenim kurumlarının ebelik, hemşirelik veya sağlık memurluğu (toplum sağlığı) bölümlerinden mezun olanlar ise aile sağlığı elemanı olabilecekler. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının, Devlet Memurları Kanunu nda belirlenen şartları taşımaları gerekecek.

Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile yapılacak sözleşmelerin süresi bir yıl olacak ve bütçe yılı itibariyle düzenlenecek. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, bu görevleri dışında, bilimsel faaliyetler hariç olmak üzere mesleklerinin icrasından menfaat temin edemeyecekler, hizmet akdi suretiyle veya esnaf veya tacir sayılmayı gerektiren herhangi bir faaliyette bulunamayacaklar.

Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile sözleşme imzalamaya vali veya görevlendireceği merci yetkili olacak. Aile hekimliği uygulamaları için bakanlıkça görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanları izin kullanımı yönünden kendi mevzuatlarına tabi olacak. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin süreleri 30 gün olacak ve bu personele, mazereti sebebiyle 5 gün daha izin verilebilecek.

Kadın personele doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle izin verilecek, çoğul gebelik halinde, doğum öncesi 8 haftalık izin süresine 2 hafta eklenecek. Ancak beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesinde sağlık durumunun uygun olduğunu hekim raporuyla belgeleyen personel, isterse, doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilecek. Bu durumda, kadın personelin isteği halinde doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası ücretli izin süresine eklenecek. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi 8 haftalık ücretli iznin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası ücretli izne eklenecek. Yıl içinde tek hekimin uygun görmesiyle toplam 20 güne kadar hastalık izni kullanılabilecek ve toplam 20 günü aşan hastalık izni için sağlık kurulu raporu gerekecek.

Bu izinlerin kullanılması sırasında, sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi, başka tabip veya tabiplerle ya da aile sağlığı elemanları ile anlaşarak, hizmetin görülmesini sağlayacak. Bu anlaşma, yerel sağlık idaresince uygun görülmesi halinde uygulanacak. Bu durumda, asıl aile hekimi ya da aile sağlığı elamanına ödeme tam olarak yapılacak. Geçici aile hekimi ya da aile sağlığı elemanına bu geçici görevi dolayısıyla ödeme yapılmayacak.

12 Ağustos 2005 - Gündem


Anket

Milli Eğitim sistemini yeterli görüyor musunuz?


YÜKLENİYOR